Δώδεκα νέα hotspots σε όλη την Αιγιάλεια, μέσω μνημονίου συνεργασίας του Δήμου με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Abstract Wi-fi on white background (done in 3d)

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ), της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) και του Δήμου Αιγιαλείας προχώρησε ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ώστε να συμφωνηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υλοποίηση στο Δήμο δικτύου δωρεάν Wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 12 επιλεγμένα σημεία (hotspots), στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Όπως τονίζεται στο Μνημόνιο, η δράση στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, στην παροχή προστιθέμενης αξίας σε αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή, στην αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες και πηγές πληροφόρησης μέσω διαδικτύου. Τα σημεία που επελέγησαν αποτελούν προτάσεις του Δήμου και αφορούν σε χώρους συνάθροισης κοινού, αναμονής – μετακίνησης, εκδηλώσεων, σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Στην Αιγιάλεια, τα 12 σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν και θα λειτουργήσουν σημεία ασύρματης πρόσβασης WiFi (hotspots) είναι τα εξής:

Ο Δήμος Αιγιαλείας  έχει τη δέσμευση για παροχή ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο (ταχύτητας τουλάχιστον 100Mbps ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, της μέγιστης διαθέσιμης ταχύτητας στην περιοχή) για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που θα χρησιμοποιήσει για το εν λόγω έργο πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).