Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου η πρώτη τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας

Η πρώτη τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας για το 2024 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευµα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου “Αλέκος Μέγαρης” (μεικτή διά ζώσης και παράλληλα με τηλεδιάσκεψη).

Κυρίαρχο θέμα συζήτησης ο ορισμός των δημοτικών τελών για το 2024, η έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) για το έτος 2024 και ο ορισμός διοικητικών συμβουλίων και μελών επιτροπών.

TA ΘΕΜΑΤΑ TΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας».
 2. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας» και εκλογή Αντιπροέδρου.
 3. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και εκλογή Αντιπροέδρου.
 4. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και εκλογή Αντιπροέδρου.
 5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
 6. Συγκρότηση Επιτροπών για άσκηση αρμοδιοτήτων καταργούμενων Νομικών Προσώπων.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων προγραμμάτων παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας κτιρίων και παροχής υπηρεσιών για αστέγους.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου.
 11. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων, βάσει του Ν.4412/2016.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων, βάσει του Ν.4412/2016.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των εκτελούμενων δημοτικών έργων.
 14. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης ζημιών από θεομηνίες (πλημμύρες από αρδευτικά αυλάκια, από αγωγούς ύδρευσης κ.λπ.).
 15. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Αιγιαλείας.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου του ευεπιτήρητου επιχειρήσεων υπηρεσιών παροχής διαδικτύου στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας.
 19. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας.
 20. Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας.
 21. Ορισμός τακτικού και αναπληρωτή εκπροσώπου στην Αστική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας.
 22. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων που η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.869,41 €.
 23. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 & 54 του Ν.1416/1984 και του άρθρου 52 του Ν.2065/1992, περί απόδοσης των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεων, εστιατορίων κ.λπ.
 24. Ορισμός μελών Επιτροπής σύνταξης κτηματολογίου του Δήμου Αιγιαλείας.
 25. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου και δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, στα Πρωτοβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωσης κοινού.
 26. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας για τη συμμετοχή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
 27. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας ως μέλους Επιτροπής, για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.
 28. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στη γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
 29. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας, για τη συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθ.20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων.
 30. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων και καθορισμός αποζημίωσης, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
 31. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 32. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 33. Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 34. Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 35. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 36. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και καθορισμός συντελεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 37. Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 38. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 39. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 40. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης υπηρεσίας Κοιμητηρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 41. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 42. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 43. Καθορισμός παράβολου για χορήγηση άδειας ζωήλατου οχήματος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2024.
 44. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), για το έτος 2024.
 45. Έγκρισησύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Δήμου Ήλιδας για την εναπόθεση των Α.Σ.Α. για το έτος 2024.
 46. Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού».
 47. Έγκριση τρίτης (3ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων Δημοτικού Γηπέδου Πλαστήρα Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
 48. Έγκριση τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και πρώτης (1ης) Συμπληρωματικής Σύμβασης “ήσσονος σημασίας” (άρθρο 117Α, Ν.4412/2016) του έργου: «Κατασκευή-επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
 49. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής καιοριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή παιδικών χαρώντου Δήμου Αιγιαλείας».
 50. Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα & Σκουφά της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 51. Χορήγηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης επί της οδού Ελίκης 51 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, έμπροσθεν Τμήματος Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αιγιαλείας.
 52. Χορήγησης αναπηρικής θέσης στάθμευσης επί ης οδού Μάρκου Μπότσαρη 15 της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 53. Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης επί της οδού Π. Χαραλάμπους της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 54. Έγκριση τοποθέτησης οριοδεικτών επί της οδού Σολωμού 6 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 55. Έγκριση τοποθέτησης κατόπτρων σε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Αιγιαλείας.
 56. Τακτοποίηση-διαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2023.

  Η Πρόεδρος του  Δ.Σ. Αιγιαλείας

 Μαρία Γιδά