Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία – Public Health»

 

Ανακοινώνεται η έναρξη του νέου Επικαιροποιημένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-Public Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο

«Δημόσια Υγεία-Public Health» στις εξής ειδικεύσεις:

α) Υγεία και Περιβάλλον

β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Στο ΠΜΣ λόγω της ευρύτητας και της διεπιστημονικότητας του αντικειμένου της

Δημόσιας Υγείας, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών

αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού

αντικείμενου. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες

προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και της διπλωματικής

εργασίας, πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής,

Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών

Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής και

άλλων συναφών τμημάτων.

Αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων

της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης

Σπουδών το αργότερο μέχρι τη λήξη των εγγραφών και πάντως πριν την ημερομηνία

συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εκατό (100).

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα με ανώτατο τα έξι (6) εξάμηνα

για την πλήρη φοίτηση. Το ΠΜΣ ξεκινάει τα μαθήματά του τέλος Μαρτίου 2023, θα

λειτουργεί υβριδικά (δια ζώσης/εξ αποστάσεως) και θα υπάρχει δυνατότητα μερικής

φοίτησης. Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 2700 €.

Σε νέα ανακοίνωση, μέσα στον Ιανουάριο, θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι για την

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών που θα πρέπει να υποβάλλουν τα οποία θα

πρέπει να περιλαμβάνουν:Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δημόσια Υγεία – Public Health»

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Email: mscpubhealth@upatras.gr

Τηλ: 2610969876

• Αίτηση έντυπη. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής

του Πανεπιστημίου Πατρών (www.med.upatras.gr) καθώς και στον ιστότοπο του

προγράμματος http://publichealth.med.upatras.gr

• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (με βάση το πρότυπο Europass

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

• Αποδεικτικά στοιχεία/έγγραφα (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων)

γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς αποδεικτικό γνώσης και της

Ελληνικής γλώσσας.

• Τρεις (3) συστατικές επιστολές (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο

του συντάξαντος αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου).

• Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).

• Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας (π.χ. αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων,

πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κλπ) (εφόσον υπάρχουν).

• Πιστοποιητικά εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

Πληροφορίες για την αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ

«Δημόσια Υγεία – Public Health» θα μπορούν να βρούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης

υποψηφίων (ΕΑΥ) κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

1. Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του

διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του Προγράμματος).

2. Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και

πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)

3. Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

4. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.

5. Τυχόν εργασιακή εμπειρία

6. Συστατικές επιστολές (3).Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Δημόσια Υγεία – Public Health»

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Email: mscpubhealth@upatras.gr

Τηλ: 2610969876

7. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής

συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).

8. Άλλα προσόντα (π.χ. γνώση της Αγγλικής γλώσσας)

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να διακόψουν τις σπουδές τους στο τέλος των δύο

εξαμήνων (Α΄ και Β΄ εξάμηνο) και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των

δύο εξαμήνων, δύναται να τους χορηγηθεί μεταπτυχιακό πιστοποιητικό στη Δημόσια

Υγεία (Certificate in Public Health).

Εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύνανται να

φοιτούν δωρεάν, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις των υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/8.9.2022 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/16.9.2022) και

104375/Ζ1/29.8.2022 (ΦΕΚ 4659/τ.Β΄/5.9.2022) υπουργικών αποφάσεων και το

άρθρο 86 του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.7.2022).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Γραμματεία ΠΜΣ, Τηλ. 2610 969876, email: mscpubhealth@upatras.gr

2. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://publichealth.med.upatras.gr

 

Ο Δ/ντής του ΠΜΣ

Απόστολος Βανταράκης

Καθηγητής Υγιεινής