Ιερώνυμος: “Δεόμεθα πρός τον Κύριον νά χαρίζει καί κατά τό νέο ἔτος ὑγεία, εἰρήνη, ὁμόνοια καί πνευματική καρποφορία σέ ὅλο τόν κόσμο”

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2023

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον, τούς Ἐντίμους Ἄρχοντας

καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας

 

Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί δεσπότης, Θεέ τῶν ὅλων ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σώζων τῷ ἐλέει Σου τῷ ἀπείρῳ Οἰκτῖρμον, πάντας τούς λατρεύοντάς Σοι τῷ μόνῳ Δεσπότῃ, καί ἐκβοῶντας φόβῳ· Λυτρωτά, εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον.

(Κοντάκιο τῆς Ἰνδίκτου)

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Ἡ 1η Ἰανουαρίου κάθε νέου πολιτικοῦ ἔτους εἶναι ἡμέρα χαρᾶς καί ἐλπίδας γιά ὅλους. Ἕνας παλαιός κύκλος κλείνει, παίρνοντας μαζί του κάθε δυσκολία, καί ἀνοίγει ἕνας καινούριος, γεμάτος αἰσιοδοξία καί προσδοκίες. Ὅλοι ἀνταλλάσσουμε ἐγκάρδιες εὐχές γιά ὑγεία, μακροημέρευση καί πραγματοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν μας. Τήν ἡμέρα αὐτή ὅλοι αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά κάνουμε μία νέα ἀρχή, βασισμένη στήν ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος καί στήν πίστη γιά ἐκπλήρωση τῶν στόχων τοῦ μέλλοντος.

Ὡστόσο, ἀδελφοί μου, ἡ ἔναρξη ἑνός νέου ἔτους ὀφείλει νά προσλαμβάνει βαθύτερο καί οὐσιαστικότερο νόημα. Ὁ Ἄναρχος Θεός ἐπέτρεψε τήν ὁριοθέτηση τοῦ ἀέναου, συνεχοῦς καί ἀδιάκοπου χρόνου βάσει τοῦ κοσμοϊστορικοῦ γεγονότος τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου καί τή διάκρισή του σέ πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν ἐποχή. Μέ τόν τρόπο αὐτό δίνεται ἡ δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά συνειδητοποιήσει τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου, ὅπως αὐτό προαναγγέλθηκε ἀπό τούς βασιλεῖς καί προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ὁποῖοι προοικονόμησαν τόν ἐρχομό τοῦ Μεσσία, καί ὅπως ἐν συνεχείᾳ ὁλοκληρώθηκε μέ τόν ἐρχομό τοῦ Χριστοῦ, τή διδασκαλία Του, τή θυσία καί τήν Ἀνάστασή Του, ὅπως παρουσιάζονται στήν Καινή Διαθήκη.

“Πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν” ὁ φιλάνθρωπος Θεός, μέ σκοπό νά δώσει στόν ἄνθρωπο τόν χρόνο νά μεριμνήσει γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Ἀκόμη καί ἡ αἴσθηση τῆς περατότητας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ἐπί τῆς γῆς περιορίζει τήν ἀλαζονεία καί ἀναδεικνύει τή σπουδαιότητα τῆς ἄσκησης, τῆς προσευχῆς, τῆς τέλεσης ἔργων ἀγάπης, ἀλληλεγγύης καί προσφορᾶς, τοῦ ἐκκλησιασμοῦ, τῆς μετοχῆς στά Ἱερά Μυστήρια, καί κυρίως αὐτά τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας, προκειμένου ὁ χριστιανός νά δρέψει τούς καρπούς τῶν ἐπίγειων προσπαθειῶν καί κόπων του, μεταβαίνοντας στήν αἰώνια ζωή, στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Φωτεινά παραδείγματα πρός μίμηση εἶναι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ἐνάρετη ζωή τους, τά θαύματα καί τό μαρτύριό τους μᾶς καθοδηγοῦν. Ἕνας ἐξ αὐτῶν εἶναι καί ὁ κορυφαῖος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας Μέγας Βασίλειος, τήν ἱερά μνήμη τοῦ ὁποίου τιμοῦμε σήμερα. Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὡς ἄνθρωπος ἦταν ἰδιαίτερα φιλομαθής καί εὐρυμαθής, ἀφοῦ εἶχε τελειοποιήσει τίς σπουδές του στίς ἐπιστῆμες τῆς γεωμετρίας, τῆς ἀστρονομίας, τῆς φιλοσοφίας, τῆς ρητορικῆς, τῆς γραμματικῆς καί τῆς ἰατρικῆς, τή γνώση τῶν ὁποίων συνέδεε ἄμεσα μέ τήν ἐπιστήμη τῆς θεολογίας. Ἐπίσης, ὅμως, ὁ Μέγας Βασίλειος τέλεσε ἕνα κολοσσιαίων διαστάσεων ποιμαντικό καί κοινωνικό ἔργο. Ἀποκορύφωμα τῆς προσφορᾶς του ἦταν ἡ ἵδρυση τῆς Βασιλειάδος, ἑνός τεράστιου συγκροτήματος εὐποιίας, τό ὁποῖο περιλάμβανε νοσοκομεῖο, ὀρφανοτροφεῖο, πτωχοκομεῖο καί ἐπαγγελματικές σχολές. Μέσα σέ αὐτή τήν πολιτεία ἔβρισκαν καταφύγιο καί βοήθεια χιλιάδες ἄνθρωποι. Ἔτσι, ὁ θεοφόρος αὐτός Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας ἔγινε Ἅγιος γιατί ἔθεσε τή ζωή του στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.

 Μελετώντας, ἑπομένως, τόν βίο τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἀντιλαμβανόμαστε, σύν τοῖς ἄλλοις, ὅτι ἡ μόρφωση ἀποκτᾶ ἀνεκτίμητη ἀξία γιά τόν ἄνθρωπο ὅταν ἀξιοποιεῖται μέσῳ τῆς προσφορᾶς στόν πλησίον, τόν ὁποῖον ὀφείλουμε νά διακονοῦμε σάν νά ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, διαπνεόμενοι ἀπό τήν ὕψιστη χριστιανική ἀρετή τῆς φιλανθρωπίας, καί ὄχι ὅταν μένει ἐγκλωβισμένη στά ὅρια τοῦ ἄκαμπτου ὀρθολογισμοῦ καί τοῦ ψυχροῦ τεχνοκρατισμοῦ.

Ἀδελφοί μου, εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ χειμαρρώδης καθημερινότητα καταδυναστεύει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί ἀπομυζεῖ τίς ἀντοχές του. Γι’ αὐτό τό χρονικό ὁροθέσιο τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἄς εἶναι ἡ ἀφετηρία γιά ἕνα νέο, αἰσιόδοξο ξεκίνημα. Ἄς “ἐξαγοράσουμε τόν καιρόν”, ὅπως μᾶς προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ζώντας τήν κάθε στιγμή μέ πνεῦμα Θεοῦ, μέ σύνεση καί μέ ὑπομονή. Ἄς ἀφιερώσουμε περισσότερο χρόνο συμμετέχοντας στίς λατρευτικές Συνάξεις, τά εὐλογημένα Μυστήρια καί τίς ἑορταστικές Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας καί τότε θά λάβουμε τήν εὐλογία καί τήν πλούσια Χάρη τοῦ Θείου Λόγου. Τότε θά νιώσουμε τήν ψυχή μας νά ἠρεμεῖ καί τό πνεῦμα μας νά ἀναζωογονεῖται, προσβλέποντας μετά βαθείας πίστεως στή συνάντησή μας μέ τόν Τριαδικό Θεό.

Ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, στόν ὁποῖο εἰσερχόμαστε σήμερα, μᾶς προσφέρει τήν εὐκαιρία νά μετανοήσουμε εἰλικρινά ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἄς ἀξιοποιήσουμε τήν κάθε του ἡμέρα δημιουργικά, παρακαλώντας ἡ Θεία Χάρη νά μᾶς φωτίσει νά ὑπερβοῦμε τούς πειρασμούς πού προκαλεῖ ὁ ἐγωισμός μας καί νά μετατρέψουμε τόν βίο μας σέ ἀληθινή κατά Χριστόν ζωή. Ἄς ἐμπιστευτοῦμε τή ζωή μας στή Θεία Πρόνοια καί τότε θά διαπιστώσουμε ὅτι μόνο ἔτσι ἀποκτᾶ πραγματικό νόημα.

Ὑμνοῦμε, εὐλογοῦμε, εὐχαριστοῦμε τόν Περιτμηθέντα Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό καί δεόμεθα νά χαρίζει καί κατά τό νέο αὐτό ἔτος ὑγεία, εἰρήνη, ὁμόνοια, ἑνότητα, ἐσωτερική πληρότητα καί πνευματική καρποφορία σέ ὅλο τόν κόσμο.

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα καί εἰρηνικά, μέ ὑγεία καί πρόοδο!

Ἐλπιδοφόρο καί σωτήριο τό νέο ἔτος 2023!

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν,

 

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος