Επίσημα νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΕ ο Κώστας Σπηλιόπουλος

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος θα είναι ο Αχαιός, Κώστας Σπηλιόπουλος, στον οποίο επενδύει πολλά η τοπική κοινωνία, οι φορείς και η αυτοδιοίκηση, ως προς την άφιξη του σιδηροδρόµου στην Πάτρα και τη σύνδεση του µε το λιµάνι.

Σύµφωνα µε τα κυβερνητικά στελέχη, ο πρώην Υφυπουργός είναι γνώστης των θεµάτων υποδοµής, σαφώς εξ’ επαγγέλµατος αλλά και λόγω της θητείας του στην ΕΡΓΟΣΕ.

Αναµένεται, σύµφωνα µε τα κυβερνητικά στελέχη, να έχει συµβουλευτικό -και όχι µόνο- ρόλο στα θέµατα υποδοµής που αφορούν την Αχαϊα και τη ∆υτική Ελλάδα, όπως για παράδειγµα η Πατρών-Πύργου.

Το νέο ∆.Σ. του Ο.Σ.Ε.

Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος του Γεωργίου, Πολιτι-κός Μηχανικός, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

Αθανάσιος Κοτταράς του Νικολάου, Οικονοµολόγος, µέλος

∆ηµήτριος Γιαννουλάκης του Ιωάννη, Μηχανολόγος Μηχανικός, µέλος

Ιωάννης Κυριαζόπουλος του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, µέλος

Γεράσιµος Κατσιγιάννης του Φιλίππου, Μηχανολό-γος Ηλεκτρολόγος, µέλος

Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης του ∆ηµητρίου, Νοµικός, µέλος

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συµµετέχει ο Αθανάσιος Λεβέντης, Τεχνικός Υπάλληλος, µέλος, εκπρόσωπος των εργαζοµένων της «Ο.Σ.Ε. Α.Ε».

 

ypodomes.gr