Εξετάσεις Βοηθών Φαρμακείου στις 24 Ιουνίου 2022

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:00, στο Αμφιθέατρο του νέου κτιρίου της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (δίπλα στο κτίριο της Ιατρικής Σχολής και κοντά στο Νοσοκομείο του Ρίου «ΠΓΝΠ – Παναγία η Βοήθεια»), θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου, περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. Γ5β/Γ.Π.25486/12-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΤ3465ΦΥΟ-ΚΟΖ) έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Οι εξετάσεις  θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48760/Ζ1/29-04-2022 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 2131/Β’/30-04-2022) με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης των μέτρων προστασίας κατά της διάδοσης του Covid-19 κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων.