ΕΛΓΑ: Ανακοινώθηκαν τα πορίσματα εκτίμησης ζημιών από τη βροχόπτωση στις 23/8/2022 στις Κοινότητες Κερύνειας, Κούμαρη, Χατζή

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 01/02/2023, τους πίνακες µε τα πορίσµατα  εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο βροχόπτωση στις 23/8/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών των Κοινοτήτων Κερύνειας, Κούμαρη και Χατζή. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 11/2/2023.

Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και από τους Προέδρους των ανωτέρω Κοινοτήτων  και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών. Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων από 02/2/2023 έως 11/2/2023.

 Ο Ανταποκριτής Ε.Λ.Γ.Α.

 Παναγιώτης Αλεξόπουλος