Διαβούλευση για το προσχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αιγιαλείας

O Δήμος Αιγιάλεις εισάγεει σε διαβούλευση το προσχέδιο κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς.

H διαδικασία υποβολής προτάσεων θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 15 Μάϊου 2023 έως και 25 Μαΐου 2023.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αρχικά, να λάβει γνώση για το περιεχόμενο του Κανονισμού λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.aigialeia.gov.gr και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά (email: ktzifa@aigialeia.gov.gr), το αργότερο μέχρι την 25/05/2023 και ώρα 15.00.