Αιγιάλεια: Επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο έως 31.12.2022

Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Δ. Περιουσιακά κριτήρια

  1. Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς τους άρθρου 2 της Δ13/οικ./33475/1935/2018 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281), όπως ισχύει, ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
  2. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.

Το έντυπο της  αίτησης δίδεται και κατατίθεται, στο ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & ΑΡΑΤΟΥ 67.

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΡΗΓΑ ΦΡΕΡΑΙΟΥ & ΑΡΑΤΟΥ 67 τηλ:. 26910 26136

email: pronoia@aigialeia.gov.gr

                                                                                                            ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ…………………………………        

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………….

 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(επέχει θεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986)

 

Επανασύνδεση Ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου Αιγιαλείας

 

Παρακαλώ όπως με εντάξετε στις διατάξεις της νέας (ημ/νία διακοπής ηλεκτροδότησης έως 31/12/2022) υπ.αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/7422/130/23.01.2023 (ΦΕΚ 276/23.01.2023) “Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, χρηματοδότηση του ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 200) (ΦΕΚ τ.Β’ 6302 /29-12-2021), για το ακίνητο που είναι και η 1η κατοικία μου & βρίσκεται στην οδό  …………………………………………………………………………………………… με αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: ……………………………………………………………….. για  επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος .

Με την κατάθεση της αίτησής μου, δηλώνω ότι συμφωνώ για την αποθήκευση των στοιχείων της αίτησής μου στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Αιγιαλείας ώστε να αξιολογηθεί η αίτησή μου και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου θα γίνει μόνο για χρήση της αναφερόμενης υπηρεσίας

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ:   …………………………

OΝΟΜΑ:   ………………………………

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………………

ΑΦΜ:……………………………………

Α.Δ.Τ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:.………………

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΟΔΟΣ :……………………………………………….. ΑΡ…………………………………………………. ΠΕΡΙΟΧΗ :…………………………………………… ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ :………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ:……………………………

ΚΙΝΗΤΟ:………………………………………………

 

 

 

 

Ο/Η αιτών/ούσα

 

………………..

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

  1. δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
  2.  δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
  3.  πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
  4.  πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,
  5.  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
  6.  γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
  7.  βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
  8.  αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή, όπως καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.