ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: «Αναπλάσεις που δίνουν αξία στις πόλεις και τις κοινότητες της Αιγιάλειας»

Ένα πρόβληµα που γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, αλλά αγνοούν επιδεικτικά τα τελευταία χρόνια οι διοικήσεις του δήµου µας, είναι η αποσπασµατική αντιµετώπιση του κάθε τοµέα ευθύνης, χωρίς να υπάρχει ο συνδετικός κρίκος τόσο του ελέγχου αλλά και του κοινού τρόπου αντιµετώπισης. Οι παρεµβάσεις που γίνονται δεν εντάσσονται σε κάποιο συνολικό σχεδιασµό αλλά γίνονται µεµονωµένα χωρίς να ακολουθούν έναν ενιαίο αισθητικό τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η ανάπλαση της πλατείας «Αγίας Λαύρας» (Πολυχρονιάδη όπου το αποτέλεσµα αντί να αναβαθµίζει το χώρο αφαιρεί αξία από την ιστορικότητα και την ταυτότητα της πόλης µας. Αντίστοιχα έχουµε δει διάφορες παρεµβάσεις που δεν ακολουθούν κοινή αισθητική και δεν εντάσσονται αρµονικά στο χώρο, δίνοντας έτσι µια ασυνάρτητη και απρόσωπη εικόνα.

Το ζήτηµα της κοινής αισθητικής που να αναδεικνύει µια ενιαία ταυτότητα δεν έχει τεθεί από καµία άλλη παράταξη που διεκδικεί τη διοίκηση του δήµου Αιγιαλείας. Στο πρόγραµµα µας έχουµε σαν βασική προϋπόθεση την βελτίωση της αισθητικής των πόλεων και των χωριών µας, έχοντας σαν στόχο την ενιαία ταυτότητα της Αιγιάλειας.

Με τη διαµόρφωση της ενιαίας ταυτότητας θα πετύχουµε:

  Ανάδειξη του ιστορικού και πολιτισµικού µας χαρακτήρα

  Σύνδεση αστικών-ηµιαστικών κέντρων και χωριών µε το φυσικό περιβάλλον που τα αγκαλιάζει

  Σεβασµό στους δηµότες και το περιβάλλον

• Οικονοµική και κοινωνική πρόοδο του τόπου µας

Βασικά χαρακτηριστικά της ενιαίας αισθητικής και διαµόρφωσης της ταυτότητας είναι:

  H καθαριότητα του χώρου

• Αναπλάσεις µε στόχο την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής που αφηγείται την ιστορία µας

• ∆ηµιουργία χώρου πρασίνου-πάρκα, παγκάκια και δενδροφυτεύσεις

  Κατάλληλος φωτισµός που αναδεικνύει τα ιστορικά κτίρια, µουσεία και τους πολιτιστικούς χώρους των πόλεων και των χωριών µας

• ∆ιασύνδεση σηµείων των πόλεων µέσα από αισθητικές παρεµβάσεις που δηµιουργούν «διαδροµές» µε στόχο της περιγραφή του χαρακτήρα και της οµορφιάς του τόπου µας. 

Μέσα στο πρόγραµµα µας έχουµε σχεδιάσει και προβλέψει µια σηµαντική Ανάπλαση στην πόλη του Αιγίου δίνοντας έτσι ένα απτό παράδειγµα για το τι µπορεί να ακολουθηθεί σε σύνολο του δήµου Αιγιαλείας. Οι αναπλάσεις χρειάζεται να συµβαδίζουν µε τις χρήσεις γης και κτηρίων που προωθούν τον πολιτισµικό µας πλούτο και το σχέδιο µας. Να στηρίζουν τις δραστηριότητες της τοπικής επιχειρηµατικότητας και τις προτάσεις προς επενδυτές και να είναι επιλέξιµες σε προγράµµατα χρηµατοδότησης.  Παραδείγµατος χάριν η ανάπτυξη της χαρτοποιίας πρέπει να υλοποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη τις εµπορικές δραστηριότητες σε συνδυασµό µε τον χαρακτήρα του τόπου.

Οι αναπλάσεις δεν είναι ιδιαίτερα δαπανηρές και στηρίζονται σε δηµιουργικές ιδέες και σύγχρονο πνεύµα βασισµένο στην οργάνωση, την αισθητική και τη λειτουργικότητα. Μπορούµε να το πετύχουµε µε τη συµβολή όλων!