Δήμος Αιγιάλειας: Δωρεάν σεμινάρια για φροντιστές ατόμων με άνοια

Η Aντιδηµαρχία Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας σε συνεργασία µε το Κέντρο Ηµέρας για Άτοµα µε Άνοια του Κοινωφελούς Σωµατείου Φροντίζω πρόκειται να υλοποιήσουν ∆ωρεάν Εκπαιδευτικό Σεµινάριο για Φροντιστές Ατόµων µε Άνοια µε τίτλο «Εκπαιδεύοµαι & Φροντίζω».