Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση πραγματοποιεί η Επιτροπή Τουριστική Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγιαλείας (Γραφείο Δημάρχου – Αν. Λόντου 34),στιςδώδεκα (12) Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτηκαι ώρα13.30για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

  1. Περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για την δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε Ερινεού ποσού 2.000,00 €
  2. Περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για την δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε Συμπολιτείας ποσού 4.100,00 €
  3. Περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για την δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε Αιγίου ποσού 4.500,00 €
  4. Περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για την δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε Διακοπτού ποσού 3.000,00 €
  5. Περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για την δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε Ακράτας ποσού 2.900,00 €
  6. Περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για την δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε Αιγείρας ποσού 2.000,00 €
  7. Περί έγκρισης για την μετάφραση κειμένων επιμέλεια και επεξεργασία αυτών για την τουριστική πληροφόρηση και ενημέρωση εκδηλώσεων του Δήμου Αιγιαλείας ποσού 9.600,00 €
  8. Περί έγκρισης για το δημιουργικό, γραφιστική απεικόνιση, συμβουλευτικές καταχώρηση και κατοχύρωση ονόματος ποσού 15.200,00  €

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής

Ανάπτυξης & Προβολής   Δήμου Αιγιαλείας

Ευστράτιος  Βαρδάκης