Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου στις μια (1) Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

  1. Περί έγκρισης κυκλοφοριακής ρυθμίσεως για εργασίες στον υδατόπυργο της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας στην Κοινότητα Τεμένης, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Υδατόπυργων Βαλημιτίκων, Διγιελιωτίκων, Τεμένης και Αιγίου (Μεσσηνέζη)».
  2. Περί έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου σε χώρο στάθμευσης επί των οδών Ρούβαλη & Περιάνδρου στην Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.

Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας – Δήμαρχος

Δημήτριος   Καλογερόπουλος