Τακτική συνεδρίαση διά τηλεδιάσκεψης του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας την Τρίτη 2/2/2021

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, διά τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Cisco Webex Meetings), θα πραγματοποιηθεί στις δύο (2) Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα20:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση για το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας (Ν.Μ. Αι-γίου).
 2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2021.
 3. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2021.
 4. Καθορισμός κωδικών δαπανών δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προ-πληρωμής.
 5. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων, βάσει του Ν.4412/2016.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής τμηματικής ή συνολικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων, βά-σει του Ν.4412/2016.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των ε-κτελούμενων δημοτικών έργων.
 1. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων που η αξία τους δεν υπερ-βαίνει το ποσό των 5.870,00 €.
 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 & 54 του Ν.1416/1984 και του άρθρου 52 του Ν.2065/1992 για το έτος 2021, περί απόδοσης των τελών διαμο-νής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων δια-σκεδάσεων, εστιατορίων κ.λπ.
 1. Ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας.
 2. Ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.270/1981 (όργανα διε-νέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας).
 3. Ορισμός μελών Επιτροπής επίλυσης διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών του Δήμου Αιγιαλείας.
 4. Ορισμός μελών Επιτροπής σύνταξης κτηματολογίου του Δήμου Αιγια-λείας.
 5. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης ζημιών από θεομηνίες (πλημμύρες από αρδευτικά αυλάκια, από αγωγούς ύδρευσης κ.λπ.).
 6. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Αι-γιαλείας.
 7. Συγκρότηση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχη-μάτων του Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου και δημοτικού υπαλλή-λου ως γραμματέα, στα Πρωτοβάθμια Συμβούλια Επιθεώρησης Κινη-ματογράφων-Θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωσης κοινού.
 9. Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου του ευεπιτήρητου επιχειρήσεων υπηρε-σιών παροχής διαδικτύου στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αιγια-λείας.
 10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας για τη συμμετοχή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.
 11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας ως μέλους Επιτροπής, για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λό-γω μεταδοτικών νοσημάτων.
 12.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στη γνωμοδοτική Επιτρο-πή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
 13. Έκφραση γνώμης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υ-πηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητι-σμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
 14. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2021, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Α-χαΐας.
 15. Έκφραση γνώμης για την κατασκευή του συνδετήριου οδικού άξονα Λαμίας-Άμφισσας-Αντιρρίου.
 16. Έγκριση ή μη αλλαγής θέσης της καμπίνας του Ο.Τ.Ε. επί της πλατείας Αγίας Λαύρας της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 17. Έγκριση ή μη αλλαγής θέσης της καμπίνας του Ο.Τ.Ε. επί της πλατείας Αρφάνη της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δήμου Αιγιαλείας.
 18. Έγκριση ή μη μετακίνησης κάδων απορριμμάτων επί της οδού Μητρο-πόλεως 95 της Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
 19. Έγκριση ή μη χορήγησης ταφείων στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ρο-δοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας, σε μη μονίμους κατοίκους της Κοινότη-τας.
 20. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Μιχαλάκη Λεπτού Κύπριου ευεργέτου της Κοινότητας Κερύνειας του πρώην Δήμου Διακοπτού.

 

Ο Πρόεδρος του

Δ.Σ. Αιγιαλείας

Γεώργιος Ντίνος