Πασχάλιος Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτου κ.κ. Ιερωνύμου

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ἐλέῳ Θεοῦ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας

Πρός τόν Ἱερόν Κλῆρον, τούς Ἐντίμους Ἄρχοντας

καί τόν Εὐσεβῆ Λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας

γαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

“Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.”

Μέ τήν εὐλογία τοῦ παντοδύναμου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἑορτάζουμε καί φέτος τήν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ λαμπροφόρο Ἀνάσταση, γεγονός ἀδιαμφισβήτητο, μέσῳ τοῦ ὁποίου ἀποδεικνύεται περίτρανα ἡ πανσωστική νίκη τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἑορτή καί πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων διότι ἀποτελεῖ τό πλήρωμα τῆς πίστεώς μας ὅτι ὁ Κύριος τῆς δόξης, ἀφοῦ μετά τήν Σταύρωσή Του κατῆλθε στόν Ἅδη καί συνέτριψε τίς πύλες αὐτοῦ, ἀναστήθηκε νικηφόρος καί ἀγλαόμορφος ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἐλευθερωτής τοῦ ἀνθρώπου καί ὅλης τῆς κτίσεως.

Πάσχα, ἀδελφοί μου, σημαίνει πέρασμα, διάβαση ∙ σημαίνει ἀδιάκοπη πορεία ἀπό τό ἔρεβος στό φῶς, ἀπό τήν πλάνη τῆς ἁμαρτίας στήν ἀλήθεια, ἀπό τήν φθορά στήν ἀφθαρσία, ἀπό τόν Ἅδη στήν Αἰώνια ζωή. Γι’ αὐτό ἡ ζωή τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν πρέπει νά διαποτίζεται σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις της ἀπό τήν βεβαιότητα τῆς ἐσχατολογικῆς τελειώσεως τῶν πάντων.

Ὁ Κύριός μας, διά τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, τῆς ἑκουσίας Σταυρώσεως καί τῆς ζωοποιοῦ Ἀναστάσεώς Του, ἀπέδειξε τήν ἀγάπη καί τό ἐνδιαφέρον Του γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν σωτηρία αὐτοῦ. Γιά τόν λόγο αὐτόν ἄς προσπαθήσουμε νά προσεγγίσουμε τό Πασχάλιο βίωμα, ὄχι ἁπλῶς ὡς ἀνάμνηση τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλά ὡς ἀπαρχή τῆς προσωπικῆς μας, πνευματικῆς, ἠθικῆς καί ψυχικῆς ἀναστάσεως, καί ὅπως κατά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας “ἀποκεκύλισται ὁ λίθος” (Μάρκ. 16,4), ἔτσι καί ἐμεῖς μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως καί τῆς προσευχῆς νά συντρίψουμε κάθε πειρασμό, ὁρατό καί ἀόρατο, πού παρουσιάζεται στήν ζωή μας.

Ἡ Ἐκκλησία μας μέ τόν Ὕμνο τῆς Παννυχίδος τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα “δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός καί δοξάσατε Χριστόν, τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν”, μᾶς καλεῖ νά δεχθοῦμε μέ χαρά τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, ὥστε μέ τήν δύναμή του καί τήν θεία λάμψη του νά ἀποβάλουμε τήν ἀδιαφορία, τήν κατήφεια, τήν ἀπελπισία, τόν φόβο καί τήν ἀπόγνωση, νά τά ἀντικαταστήσουμε μέ τήν πίστη, τήν μετάνοια, τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη καί νά ἀξιωθοῦμε “ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ μετασχεῖν ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας Του”.

Γιά νά ἔχει ὅμως ἀναστάσιμη πνοή ἡ ζωή μας καί νά δονεῖται ἀπό τήν νίκη τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τοῦ θανάτου καί τήν προσδοκία τῆς μετοχῆς μας στήν αἰώνια Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, ὀφείλουμε νά ζοῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία καί νά βιώνουμε τά Ἱερά της Μυστήρια, ὄχι μόνο κατά τό Ἅγιο Πάσχα, ἀλλά καί κάθε Κυριακή, σέ κάθε ζωοποιό Θεία Λειτουργία, πού ἀποτελεῖ πάντοτε ὁλόφωτη ἑορτή, κατά τήν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Ἀναστάς Ἰησοῦς Χριστός ἑνώνεται μαζί μας καί μᾶς σώζει μέσα ἀπό τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δίδοντάς μας διαρκῶς τήν εὐκαιρία νά μετανοήσουμε γιά τά λάθη μας, νά δαμάσουμε τά πάθη μας καί νά ζητήσουμε συγχώρηση ἀπό τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, προκειμένου ἡ ὁμολογία μας νά εἶναι ἔμπρακτη καί σωστική. Ὁ ἴδιος ἄλλωστε ὁ Κύριος μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι “ὁσάκις γάρ ἄν ἐσθίητε τόν ἄρτον τοῦτον καί τό ποτήριον τοῦτο πίνητε, τόν ἐμόν θάνατον καταγγέλλετε καί τήν ἐμήν Ἀνάστασιν ὁμολογεῖτε”.

Ἄς εὐχαριστήσουμε, λοιπόν, Αὐτόν πού θυσιάσθηκε γιά νά προσφέρει σέ ὅλους τήν δυνατότητα τῆς ψυχικῆς ἀνακαινίσεως καί τήν προοπτική μιᾶς χριστιανικῆς ζωῆς μέ βαθιά πίστη, ἀληθινή ἀγάπη γιά τόν πλησίον, ταπείνωση, μετάνοια, εὐγνωμοσύνη, ἀλλά καί μέ χαρά ἐκπορευομένη ἀπό τήν ἐμπιστοσύνη στόν Τριαδικό Θεό καί τήν ἀλήθεια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἁγίας Ἀναστάσεως.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εὐχόμεθα κατά τήν τερπνή καί πανσεβάσμια, τήν κλητή καί ἁγία, αὐτήν ἡμέρα, μέ τήν δύναμη τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός, ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά μας νά πλημμυρίσουν ἀπό θεία εὐφροσύνη, ἡ ζωή μας καί ἡ ἀνθρωπότητα νά εἰρηνεύσουν καί ἡ ὕπαρξή μας ὁλόκληρη νά ἀφιερωθεῖ πλήρως στόν Ἀναστάντα Χριστό, ὁ ὁποῖος “χαρᾶς καί φωτός τά πάντα πεπλήρωται”.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΑΔΕΛΦΟΙ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Μετά πασχαλίων εὐχῶν καί προσρήσεων

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας  Ἱερώνυμος