Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος αν. μέλος του νέου Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ

Στη συγκρότηση Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ προχωρά το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 του ν.4914/2022 (ΦΕΚ τ.Α’ 61) που αφορά στο νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027.

Το νέο Συμβούλιο έχει ως αποστολή τον συντονισμό των Ταμείων και των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του. 

Στο πλαίσιο αυτό:

(α) παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των Προγραμμάτων, την πρόοδο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων τους, καθώς και τη συμβολή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2021-2027,

(β) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαμορφώνει προτάσεις για τον συντονισμό τους και την ευρεία εφαρμογή τους,

(γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των δράσεων εσωτερικά μεταξύ των Ταμείων, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το Συμβούλιο Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠΑ αποτελείται από τους προέδρους των επιτροπών παρακολούθησης των Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία την περίοδο 2021 – 2027, Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς αρμόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της λογιστικής αρχής, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της ΜΟΔ ΑΕ, και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι μπορούν να εισηγούνται θέματα για την ημερήσια διάταξη. Σε αυτό το πλαίσιο, εκ μέρους της ΚΕΔΕ ορίστηκαν ως τακτικό μέλος του συμβουλίου ο πρόεδρος και δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ως αναπληρωματικό μέλος ο πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος. 

«Η παρουσία μας στο νεοσυσταθέν Συμβούλιο αποτελεί υψίστης σημασίας εξέλιξη για τη θέση της Αιγιάλειας στα κέντρα αποφάσεων όσον αφορά στην απορρόφηση κονδυλίων μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση έργων που θα ωφελήσουν τους πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καλογερόπουλος.