Μέτρα ασφαλείας για τους χοίρους στα πλαίσια της προστασίας από την Αφρικανική Πανώλη

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια της προστασίας της χοιροτροφίας από την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 758/68204/28-2-2020  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 730/Β/9-3-2020), σύμφωνα με την οποία πρέπει να ληφθούν αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας στις μη εμπορικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακού τύπου.

Συγκεκριμένα:

  1. Απαγορεύεται η χρήση διατροφικών υπολειμμάτων για σίτιση των οικόσιτων χοιρινών.
  2. Απαγορεύεται η επαφή μεταξύ των χοίρων της εκμετάλλευσης και των χοίρων από άλλες εκμεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων.
  3. Απαγορεύεται η επαφή των χοίρων της εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε μέρος του σφαγίου αγριόχοιρων
  4. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να αλλάζουν ιματισμό και υποδήματα κατά την είσοδο και την έξοδο από το στάβλο. Πρέπει να διενεργείται απολύμανση στην είσοδο της εκμετάλλευσης και του στάβλου.
  5. Δεν επιτρέπεται επαφή με τους χοίρους εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα θήρας.
  6. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με την εκμετάλλευση χοίρων (στάβλος)
  7. Τα κτήρια των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εισέρχονται στο στάβλο άγριοι χοίροι ή άλλα ζώα (π.χ. σκύλοι) και να διαθέτουν χώρους απολύμανσης (ή αλλαγής) για τα υποδήματα και τον ιματισμό πριν την είσοδο στον στάβλο.
  8. Η υπαίθρια κατοχή και διαμονή χοίρων απαγορεύεται.
  9. Όλοι οι κάτοχοι χοιροειδών πρέπει να δηλώσουν τα ζώα τους στις κατά τόπους κτηνιατρικές αρχές, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ιδιοκατανάλωση.

Ομοίως, αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας ορίζονται και για τις συστηματικές εκμεταλλεύσεις.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με την ίδια Υπουργική Απόφαση, τα ανεπιτήρητα χοιροειδή καθώς και όσα χοιροειδή προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που δεν τηρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις, θα θανατώνονται με αναγκαστικές αποφάσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε μετακίνηση χοίρου γίνεται μετά από ενημέρωση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας του τόπου προορισμού και έκδοση σχετικού υγειονομικού πιστοποιητικού. Κάθε παράνομη διακίνηση θα αντιμετωπίζεται με τα ανωτέρω αναγκαστικά μέτρα.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Αφρικανική Πανώλης των χοίρων δεν προσβάλει τον άνθρωπο, παρά μόνο τα χοιρινά, στα οποία προκαλεί μεγάλες απώλειες.