Λήψη μέτρων και επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

– Σύσταση Τοπικών Κέντρων Ελέγχου του νοσήματος

– Η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδαςμε αφορμή την εμφάνιση επιζωοτίας της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρωνστην Βουλγαρία και στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για αυξημένη επαγρύπνηση για τον έγκαιρο εντοπισμό και διερεύνηση οποιασδήποτε υποψίας, προχώρησε στην σύσταση Τοπικών Κέντρων Ελέγχου του νοσήματος στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, έργο των οποίων θα είναι η καταπολέμηση, η εκρίζωση της ΑΠΧ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου.

Τονίζεται ότι το νόσημα δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στην Ελλάδακαι οι ανωτέρω ενέργειες είναι καθαρά προληπτικές.

Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων είναι θανατηφόρο ιογενές νόσημα του χοίρου και του αγριόχοιρου. Μεταδίδεται πολύ εύκολα και επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον και στα πτώματα των αγριόχοιρων. Μεταδίδεται μετά από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώακαι έμμεση επαφή, μετά από σίτιση με μολυσμένα προϊόντα χοίρων, με μολυσμένα αντικείμενα π.χ. στρωμνή, ζωοτροφή, οχήματα, ρουχισμό, παπούτσια, εξοπλισμό, καθώς και με έντομα.

Μετά την επιβεβαίωση του νοσήματος σε μια χοιροτροφική μονάδα, θανατώνονται όλα τα ζώα υποχρεωτικά. Η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Επειδή όμως το νόσημα επιφέρει τεράστιες οικονομικές ζημίες, κρίνεται αυστηρή η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων.