Καλούνται όσοι γεννήθηκαν το 2002 να περάσουν από την Στρατολογία

Η Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας με το έγγραφο της αριθμ.Φ.420/149/36005/09-12-2019, μας γνωρίζει ότι από 02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου έτους 2020, πρέπει να παρουσιαστούν στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας ή σε οποιοδήποτε πλησιέστερο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, όλα τα Άρρενα άτομα που γεννήθηκαν το έτος 2002 (κλάση 2023) ανεξάρτητα με την Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, για ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, προσκομίζοντας :

Α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ( E-mail) για να έχουν άμεση ενημέρωση αναφορικά με τις Στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

Β)  Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση, σε περίπτωση που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας

Όσοι δεν τηρήσουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις, ήτοι:

Α) Εκπρόθεσμο Δελτίο Απογραφής πρόσθετη στρατιωτική θητεία ενός ( 1 ) μηνός

Β) Μη υποβολή Δελτίου Απογραφής πρόσθετη στρατιωτική θητεία δύο ( 2 ) μηνών

Γ) Αναγραφή ανακριβών στοιχείων στο Δελτίο Απογραφής ή ανακριβών δικαιολογητικών πρόσθετη στρατιωτική θητεία τριών ( 3 ) μηνών.

Ε) Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί ώστε να ειδοποιηθούν αυτοί που διαμένουν στο εξωτερικό, μέσω οικείων ή συγγενών τους. Οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές

Το παραπάνω έγγραφο έχει τοιχοκολληθεί στην Δημοτική Πινακίδα για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

Από το Δημαρχείο