Ενεργή συμμετοχή των Δήμων στα Αναπτυξιακά Προγράμματα

Δημοσιεύτηκε στις 21 Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021–2027», που ουσιαστικά είναι ο νόμος για το ΕΣΠΑ 2021–2027 και αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός το ότι στον νόμο αυτό περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή των Δήμων και των συλλογικών οργάνων τους, δηλαδή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ), στην εξειδίκευση και στην εφαρμογή των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ.

Τις διατάξεις αυτές πρότεινε η Επιτροπή ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ, με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο, τις υιοθέτησαν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Παπαστεργίου και ακολούθως αποτέλεσαν σχετική εισήγηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που με τη σειρά του ενσωμάτωσε τις προτεινόμενες διατάξεις στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή και που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.

Συνοπτικά οι διατάξεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

·         Συνεργασία της ΚΕΔΕ με την επιτελική δομή κάθε Υπουργείου για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών των Δήμων σε σχέση με τους τομείς πολιτικής του Υπουργείου (άρθρο 22, παρ. 2).

·         Η ΚΕΔΕ, με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και πόρους από την τεχνική βοήθεια, μπορεί να παρέχει συστηματική και οριζόντια υποστήριξη στους Δήμους και τους Ενδιάμεσους Φορείς που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των Προγραμμάτων «Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων» (ΟΧΕ) και «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΒΑΑ) (άρθρο 25, παρ. 6).

·         Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχει στη διαδικασία εξειδίκευσης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μέσω της υποβολής προτάσεων προς την αρμόδια κάθε φορά Διαχειριστική Αρχή και συγκεκριμένα η ΚΕΔΕ στην εξειδίκευση των Τομεακών Προγραμμάτων και οι ΠΕΔ στην εξειδίκευση των Περιφερειακών Προγραμμάτων (άρθρο 35, παρ. 3).

·         Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ασκεί καθήκοντα δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας και καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα ενεργειών τεχνικής βοήθειας των Δήμων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (άρθρο 43, παρ. 5).

·         Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ), η οποία αποτελείται από δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας, δύο εκπροσώπους της ΠΕΔ και έναν εκπρόσωπο των αναπτυξιακών εταιρειών που ορίζεται με πρόταση της ΠΕΔ. Η ΠΕΑΣ διατυπώνει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων και έργων τοπικής ανάπτυξης του Περιφερειακού Προγράμματος, τον συντονισμό τους με τις δράσεις και τα έργα των Τομεακών και λοιπών Προγραμμάτων που αφορούν στην Περιφέρεια και παρακολουθεί την υλοποίησή τους (άρθρο 64, παρ. 4).

Μετά από την ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον ρόλο των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, ο δήμαρχος Αιγιαλείας και πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων στο νόμο για το νέο ΕΣΠΑ, αποτελεί μια σημαντική επιτυχία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια σχετικών προσπαθειών η ΚΕΔΕ, με την υποστήριξη της Επιτροπής της ΚΕΔΕ -της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω- που είναι αρμόδια για τα θέματα των αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδίως των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, πέτυχε να νομοθετηθεί ο ρόλος των Δήμων και των συλλογικών οργάνων τους. Έτσι, οι Δήμοι θα έχουν πλέον ενεργό και ουσιαστικό λόγο στον σχεδιασμό και στην αξιοποίηση έργων που αφορούν τους πολίτες και που θα οδηγήσουν τη χώρα μας στην επόμενη μέρα με θετική προοπτική».