Ενίσχυση για αυτόνομα φωτοβολταϊκά σε απομακρυσμένα από ΔΕΗ χωράφια

Όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκτός δικτύου ∆ΕΗ µπορούν πλέον να αιτηθούν ενίσχυση για εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών στη ∆ράση 4.1.3 των Σχεδίων Βελτίωσης.

Βέβαια, χωρίς αύξηση του µπάτζετ των 21 εκατ. ευρώ και αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η πρόσβαση στα δίκτυα της ∆ΕΗ είναι περιορισµένη γενικότερα στις αγροτικές περιοχές, το ξεχείλωµα της δεξαµενής υποψηφίων σηµαίνει µεταξύ άλλων ότι περισσότεροι άνθρωποι της παραγωγής θα πληρώσουν τέσσερις και πέντε φορές περισσότερους φακέλους και γραφειοκρατία από όσους θα αντέξει το Μέτρο.

Οπότε πλέον οι αγρότες έχουν δύο δυνατότητες: Η µία είναι ο ενεργειακός συµψηφισµός (net metering) που αφορά συνδεδεµένα φωτοβολταϊκά µε το σύστηµα της ∆ΕH. Και δεύτερον, η αγορά και εγκατάσταση αυτόνοµων φωτοβολταϊκών αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση ρεύµατος.

Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ρεύµατος) ονοµάζονται εκείνα τα συστήµατα ηλεκτροδότησης που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο ή τον άνεµο)και την αποθηκεύουν σε συσσωρευτές (µπαταρίες), χωρίς απαραίτητα να συνδέονται µε το δηµόσιο δίκτυο ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) παρέχοντας ενεργειακή αυτονοµία µε τη βοήθεια φωτοβολταϊκών.

Τα συστήµατα αυτόνοµης ηλεκτροδότησης µπορούν να είναι και υβριδικά στην περίπτωση που συνεργάζονται και µε άλλες πηγές ενέργειας όπως ένα µικρό υδροηλεκτρικό, µια ανεµογεννήτρια ή ακόµη και ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Οι επιλέξιµες δαπάνες του ανωτέρω πίνακα αφορούν στην αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισµού, καθώς και στην εκτέλεση συνοδών έργων, όπου αυτό απαιτείται. ∆εν περιλαµβάνονται σε αυτές οι δαπάνες µελετών.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσουν οι υποψήφιοι επενδυτές, για επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ σύµφωνα µε την τροποποιητική είναι: Φωτοτυπία της αίτησης σύνδεσης και της υπογεγραµµένης σύµβασης για αυτοπαραγωγό µε ενεργειακό συµψηφισµό (netmetering). Φωτοτυπία του ιδιωτικού συµφωνητικού που έχει συναφθεί µε την εταιρεία που έχει αναλάβει την προµήθεια ή/και εγκατάσταση του συστήµατος, κατατεθειµένο σύµφωνα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Στο ιδιωτικό συµφωνητικό θα πρέπει να αναφέρονται επιπλέον ο κατασκευαστής, οι τύποι και οι αριθµοί σειράς για τα διακριτά µέρη του συστήµατος, τον πίνακα σύνδεσης, η εγγύηση και τα στοιχεία ασφάλειας (περίφραξη, κάµερες, συναγερµοί) και ότι ο εξοπλισµός είναι καινούριος και απαλλαγµένος βαρών.

Βρείτε εδώ το σχετικό δημοσίευμα