Εισήγηση – πρόταση της παράταξης Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α. για τον προϋπολογισμό του Δήμου Αιγιάλειας

Προς

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αιγιαλείας

Εισήγηση

Για Εναλλακτική πρόταση

Του Προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Αιγιάλειας

Η παράταξη μας κατέθεσε εξ αρχής την γνωστή εναλλακτική πρόταση ,που αφορούσε μείωση της υπερβολικής επιχορήγησης της ΔΗΚΕΠΑ από τον δήμο μειώνοντας την κατά 200000 ευρώ με ισόποση αύξηση 7 άλλων κωδικών που κάλυπταν μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας.

Στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ η πρόταση μας δεν ψηφίστηκε από την ψηφοφορία του ΔΣ.

Σε συνέχεια στην δεύτερη συνεδρίαση υποβάλαμε την ίδια εναλλακτική πρόταση η οποία ψηφίσθηκε από το ΔΣ, αλλά απορρίφθηκε στη συνέχεια από την Αποκεντρωμένη σε χρόνο ρεκόρ.

Το ίδιο σκηνικό στην Τρίτη συνεδρίαση όπου πιστοί στην ίδια εναλλακτική πρόταση μας με κάποια επί πλέον διαφοροποίηση όπου ψηφίσθηκε από το ΔΣ ,αλλά απορρίφθηκε πάλι από την αποκεντρωμένη.

Επειδή η κατάθεση εναλλακτικής πρότασης με διαφοροποίηση κάποιων κωδικών δεν σήμαινε ότι συμφωνούσαμε με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό που θεωρούμε ότι απέχει από τις πραγματικές ανάγκες του δήμου και των δημοτών ,ζητήσαμε να ψηφιστεί ξεχωριστά και να αφίσταται του υπόλοιπου προϋπολογισμού όπως ο νόμος το επιτρέπει (Άρθρο 77

Προϋπολογισμός Δήμων

όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 189 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 με ισχύ την 19/7/2018).Όμως ο διαχωρισμός αυτός δεν έγινε δεκτός από το προεδρείο του δημ.συμβουλίου,κακώς κατά την άποψή μας .

Η μη ψήφιση μέχρι τώρα προϋπολογισμού βαρύνει αποκλειστικά την Δημοτική Αρχή και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η Δημοτική Αρχή βαρύνεται για την αδιαλλαξία της και την ελεγχόμενη για την νομιμότητα δέσμευση του συνόλου των κωδικών πλην ελαχίστων .Για την ΔΗΚΕΠΑ συγκεκριμένα αγνόησε το άρθρο 158 παράγραφος ια του νόμου 3463/2006 όπου

΄΄Υποχρεωτικές δαπάνες είναι οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων των δήμων,ως προς το ποσό που αναγράφεται στην ιδρυτική πράξη.”Φυσικά η ιδρυτική πράξη της ΔΗΚΕΠΑ δεν προέβλεπε επιχορήγηση 600.000 ευρώ ,αλλά κάτω του 1/3 του ανωτέρω ποσού.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ελέγχεται για κακή ερμηνεία των νόμων για το οποίο θα καταφύγουμε στα ανώτερα όργανα .

Παρέβλεψε προφανώς τον παραπάνω νόμο για την επιχορήγηση της ΔΗΚΕΠΑ.

Επίσης ο χαρακτηρισμός μη νόμιμων εναλλακτικών προτάσεων οι οποίες δεν συνοδεύονται από θετική εισήγηση των οικονομικώνυπηρεσιών είναι απαράδεκτος και σημαίνει άγνοια της παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019 και ισχύει, ορίζεται ότι:”η εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας δεν είναι μεν δεσμευτική υπό την έννοια ότι μπορεί να αποτρέψει την κατάθεση μιας εναλλακτικής πρότασης, όμως συνοδεύει υποχρεωτικά την τελευταία …”

Τέλος η εκτός των αρμοδιοτήτων του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,απαράδεκτη άσκηση πίεσης μέσω απειλών για απόδοση ευθυνών στα υπαίτια αιρετά

όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 232 έως 234 του ν.3852/2010 (Α ́87) , δείχνει εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου ο οποίοςουδεμία σχέση έχει με ψήφιση προϋπολογισμών,αλλά με άλλες αστικές ευθύνες.

Την τελική απάντηση θα την δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους

Έτσι μετά από όλα αυτά καταθέτουμε σήμερα την πρόταση μας

βάσει του δικαιώματος που μας δίδει το άρθρο 12 παρ 2 νόμου 4623/2019 που αντικατέστησε το άρθρο 77 παρ 9 του νόμου 4172/2013.

Κατά παράδοξο τρόπο λάβαμε αρνητική εισήγηση απο τις οικονομικές υπηρεσίες σήμερα 13/6/2021 λίγες ώρες πριν την συζήτηση του προϋπολογισμού με το αιτιολογικό ότι η “μείωση στους ΚΑ εξόδων 60-

7135.001 και 64-7135.002 αφορούν χρηματοδοτούμενες δράσεις που έχουν ενταχθεί με τα ανωτέρω

ποσά και δεν μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση αυτών, καθώς επίσης και

ποσά που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις δεν μπορούν να μεταφερθούν σε κάλυψη δαπανών

τακτικού προϋπολογισμού” και καταλήγει

ότι η εναλλακτική πρόταση στερείται νομιμότητας .

Όμως στις 12/6/2021 είχαμε στείλει στις οικονομικές υπηρεσίες διόρθωση αυτών των κωδικών που δεν έλαβαν υπόψη .Για την πρόταση μας τροποποίησης αυτών των κωδικών δεν φέρουμε ευθύνη γιατί δεν περιλαμβάνονταν στην λίστα των δεσμευμένων κωδικών που είχαμε λάβει από τις οικονομικές υπηρεσίες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Ονοματ/γία προυπ.ΟΕ Εναλ/κή Προτ.

00-6117.003 Αμοιβή ιατρού εργασίας 8000 ,00 1.000,00 √

00-6434.001 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 5.000,00 2.000,00

00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 30.000,00 5000.00-6495.Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 5.000,00

15-6117.004 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων 24.800,00 4000.00

15-6699.001 Προμήθεια ειδών διατροφής αδέσποτων ζώων37.367,54 6500.00

30-6262.009 Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών,

πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων116.000,00 16.000,00

30-6262.046 Επισκευή, συντήρηση και επανατοποθέτηση

στοιχείων και καλωδίων στα parking του Δήμου Αιγιαλείας 24.400,00 22000.00

30-6662.002 Προμήθεια σκυροδέματος 122.509,83 19100.00

35-6262.001 Συντήρηση-επισκευή εξοπλισμού ακτών 12.000,00 5000.00

35-6262.013 Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών

δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε Αιγίου 24.800,00 4.800.00

35-6262.014 Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών

δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε Διακοπτού 14.000,00 4.000.00

35-6262.015 Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών

δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε Αιγείρας –

Δ.Ε Ακράτας 24.800,00 4.800.00

35-6262.016 Παροχή υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών

δένδρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος Δ.Ε Συμπολιτείας-

Δ.Ε Ερινεού 24.800,00 4.800.00

10-7133.001 Προμήθεια επίπλων και σκευών για

την Δ.Ε Αιγίου 5.000,00 3.000.00

10-7134.000 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά

ηλεκτρονικά συγκροτήματα 58.000,00 23000.00

10-7135.001 Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε Αιγίου-Διακοπτού 10.000,00 3.000.00

15-7112.003 Αγορά οικοπέδου για σχολική στέγη 25.000,00 5000.00

20-7131.003 Λοιπός εξοπλισμός Χ.Υ.Τ.Α.

Ανατολικής Αιγιαλείας 3000 1000.00

30-7135.003 Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών Δ.Ε Αιγίο 5.000,00 2000.00

30-7112.005 Αγορές ακινήτων οικοπέδων και εδαφικών

Εκτάσεων 15.000,00 5000.00

30-7135.004Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών ΔΕ Διακοπτού 5.000,00 2000,00

30-7135.006 Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών

Δ.Ε Συμπολιτείας-Ερινεού 5.000,00 2000,00

————– —-

ΣΥΝΟΛΟ 150000

Οι ανωτέρω μειώσεις των κωδικών κατανέμονται στους κάτωθι κωδικούς

του προυπολογισμού της οικονομμικής επιτροπής για το 2021

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ κωδικών

00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 35000

00-6736. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς

συλλόγους 50000

15-6481.001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων

-χορήγηση ειδών διαβίωσης 10000

15-6481.003 Περιοδική ενίσχυση απόρων

δημοτών µε είδη 20000

00-6481.004 Προμήθεια ειδών διατροφής-

πρόνοιας (εκτάκτων αναγκών) 15000

00-6733. Καταβολή χρηματικών

βοηθημάτων σε άπορους δημότες 20000……. 150000

Σε περίπτωση έγκκρισης οι ανωτέρω κωδικοί θα έχουν

15-6481.001 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων -χορήγηση ειδών Υπάρχοντα

Διαβίωσης 10000€ +25807,56=35807,56

15-6481.003 Περιοδική ενίσχυση απόρων δημοτών

µε είδη 20000 +5000 =25000

-6481.004 Προμήθεια ειδών διατροφής- πρόνοιας 15000 +5000 = 2000

00-6733. Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους

δημότες 20000 +10000 =30000

00.6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους

και σωματεία 35000 + 0 =35000

00-6736. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους

και σωματεία 50000 + 0 =50000

ΣΥΝΟΛΟ 150000 +45807,56=195807.56

.

Για την Δημοτική Παράταξη Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α

Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος