Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων Πατρών – Λευκωσίας και Δήμου Αιγιαλείας

Στην έγκριση της σύναψης Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Δήμου Αιγιαλείας, προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, κάνοντας δεκτή την εισήγηση του Δημάρχου Δημήτρη Καλογερόπουλου. Όπως σημειώθηκε, πρόκειται για μια συνεργασία η οποία σε πρώτο στάδιο θα έχει ως κύριους άξονες την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων επιστημονικής εκπαίδευσης, με αρχή τη λειτουργία εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος (Master) με τίτλο «Food and Hotel Management» με έδρα το Αίγιο, όπως είχε εξάλλου ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι σε συνάντηση του κ. Καλογερόπουλου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα.

Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά σε λεπτομέρειες που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ Δήμου και Πανεπιστημίων, που εκτός από τη λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, περιλαμβάνει:

 

– την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις κτλ.),
– την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτόμων πρωτοβουλιών,
– την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κτλ.,
– την αξιοποίηση του θεσμού του επισκέπτη καθηγητή για τη διδασκαλία μαθημάτων, διεξαγωγή διαλέξεων κτλ.,
– τη συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων των μερών,
– τη συνεργασία με στόχο τη θεωρητική και πρακτική άσκηση των φοιτητών και την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων,
– τη μεταφορά της τεχνογνωσίας,
– την ανταλλαγή προσωπικού,
– την από κοινού υποβολή προτάσεων για την ανάληψη και υλοποίηση ερευνών, μελετών και προγραμμάτων.

Διευκρινιστικά ο Δήμαρχος Αιγιαλείας σημείωσε προς το σώμα ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια δεν εμπεριέχει για τον Δήμο ρήτρες αποκλειστικής συνεργασίας ούτε οικονομικής φύσεως δεσμεύσεις για τους συμβαλλόμενους φορείς.