Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δευτέρα 14/12/20, συγκαλούν οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας διά τηλεδιάσκεψης συγκαλούν οι τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης (Γούτος – Ψυχράμη – Παπακωνσταντινόπουλος) η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ, με μοναδικό θέμα τη «Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Μεταφορά 50.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020 – 2023».
Οι τρεις παρατάξεις απέστειλαν τη σχετική πρόσκληση στο Δήμαρχο Αιγιάλειας, τον Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, τα μέλη του Δ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
“ΠΡΟΣ:
1)Δήμαρχο Αιγιαλείας
κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο
2) Πρόεδρο ΔΣ Δήμου Αιγιαλείας κ. Ντίνου Γ
3) Μέλη Δ.Σ. Αιγιαλείας
4)Γενικό Γραμματέα Δήμου
κ. Γεώργιο Ρούσσο
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας διά τηλεδιάσκεψης βάσει του άρθρου 67 παρ 2΄ περιπτ. α΄ εδαφ. δ του ν. 3852/2010 ως ισχύει.
1. Μετά την γραπτή εντολή  δημάρχου  της  9/12/2020 προς το γραφείο δημοτικού συμβουλίου, Τμήματος υποστήριξης πολιτικών οργάνων  ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΙΣΤΑ τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου   διατάξεων νόμου μη έχοντος τέτοια αρμοδιότητα , σχετικά περί άκυρου αιτήματος σύγκλησης ΔΣ,
2. Την άρνηση του προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου κ. Ντίνου Γ να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ, κατόπιν γραπτής αίτησης 20 δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων “ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ”, ”ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ”, Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α για το παρακάτω θέμα
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ 2΄ περιπτ. α΄ εδαφ. δ του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε αρχικά από το άρθρο 74  παρ 2 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», στη συνέχεια συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ακολούθως αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 10 § 2 του ν. 4674/2020 και ισχύει μέχρι σήμερα, την διάταξη του άρθρου  3 παρ 4  του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου που δημιουργήθηκε με την υπ αριθ.268/2011 απόφασης του ΔΣ  και είναι σύννομος με την υπ αριθ.16852/06.04.2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 661/10.04.2011 τεύχος β,  τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε  με το αρθ.2 ν.4682/2020 καθώς και με την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, διά τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Webex Meetings), την 14 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00΄, για συζήτηση, διατύπωση των θέσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων  επί του παρακάτω θέματος, για τη συζήτηση του οποίου έχουμε ζητήσει τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφως από τις 25-11-2020 παρελθούσης της εξαήμερης προθεσμίας σύμφωνα με το νόμο.
Επίσης ζητάμε από τον κ. Δήμαρχο -Πρόεδρο ΔΣ  και τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου να μας παραχωρήσουν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και υποδομές, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως έχουν υποχρέωση
                                    ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Μεταφορά 50.000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020 – 2023»
                               ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
 Χρήστος Γούτος           Βασιλική Ψυχράμη     Παν.Παπακωνσταντινόπουλος
«ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΥΡΙΟ»  «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» «Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α.»
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Παναγιώτης Γιαννούλης
Γεώργιος Γιοβάς
Γεώργιος Γκίκας
Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα
Παναγιώτης Δημητρακόπουλος
Μαρία Ιατροπούλου
Γεώργιος Κουβαράς
Μιχαήλ Κυριακόπουλος
Παναγιώτης Μαρινόπουλος
Παναγιώτης Μάρκου
Δημήτριος Μπούνιας
Περικλής Παπαγιαννακόπουλος
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος
Βασίλειος Τομαράς
Παναγιώτης Τσερεντζούλιας
Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος
Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος
Κοινοποίηση
1.Γραφείο  Υπουργού Εσωτερικών
2. Αρμόδια υπηρεσία  οργάνωσης της τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α & Β Βαθμού
3.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δ. Ελλάδας
Και Ιονίου
4.Συνήγορος του Πολίτη”