Δημοτική Αστυνομία Αιγιάλειας: Με το βλέμμα στραμμένο στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών

Προϊστάµενος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι ο ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος, ενώ την εποτεία του τµήµατος έχει ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας  Νίκος Καραΐσκος

Το γραφείο στεγάζεται στην οδό Νικ. Πλαστήρα 11 (Παλιό ΙΚΑ)

Επιτέλους! Η Αιγιάλεια έχει ∆ηµοτική Αστυνοµία και το όραµα των προηγούµενων δηµάρχων κατάφερε να υλοποιήσει η νυν δηµοτική αρχή και ο ∆ήµαρχος ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και ο τ. ∆ήµαρχος Αιγιάλειας κ. Στάθης Θεοδωρακόπουλος είχε ενδιαφερθεί για το θέµα και είχε προβεί µέχρι και στην αγορά ρουχισµού, αλλά και ο τ. ∆ήµαρχος Αιγιάλειας κ. Παναγόπουλος είχε επιδείξει ανάλογο ενδιαφέρον για τη σύστασή της, περιµένοντας εγκρίσεις, µεταθέσεις και µετατάξεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες. Προϊστάµενος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι ο ∆ήµαρχος Αιγιάλειας ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος ενώ το τµήµα βρίσκεται υπό την εποπτεία του αντιδηµάρχου Καθαριότητας κ. Καραΐσκου. 

Αυτή τη στιγµή η ∆ηµοτική Αστυνοµία αποτελείται από 2 δηµοτικούς αστυνοµικούς (µία γυναίκα και έναν άντρα) και από έναν διοικητικό υπάλληλο µε παράλληλα καθήκοντα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

Οι καθηµερινές περιπολίες γίνονται µε ένα όχηµα που ανήκει αποκλειστικά στη ∆ηµοτική Αστυνοµία και φέρει τα διακριτικά της.

Η ∆ηµοτική Aστυνοµία λειτουργεί διαρκώς και κατ’ εξαίρεση για ελέγχους. Οι δηµοτικοί αστυνόµοι βγαίνουν και απογεύµατα καθώς και βραδινές ώρες όταν είναι απαραίτητο. Το γραφείο στεγάζεται στην οδό Νικ. Πλαστήρα 11 (Παλιό ΙΚΑ).

Μέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα η δηµοτική αστυνοµία του ∆ήµου Αιγιάλειας έχει φέρει εις πέρας αρκετές από τις αρµοδιότητες που τις έχουν αναθέσει παρόλο που υπάρχει έλλειψη προσωπικού.

Κύριος σκοπός του θεσµού αυτού είναι η προστασία του δηµότη, καθώς και η επίλυση καθηµερινών προβληµάτων σε όλο  το διευρυµένο δήµο, αλλά και η ευταξία της πόλης µας, µέσα από την εφαρµογή ισότιµης τήρησης των διατάξεων του νόµου µε αντικειµενικότητα, συνέπεια, σεβασµό προς τον πολίτη και πάντα µε γνώµονα τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και επιείκειας. Στόχος µια πόλη ανθρώπινη και λειτουργική. 

Από την άλλη και το Αστυνοµικό Τµήµα Αιγίου συµβάλει αρκετές φορές στο έργο της, µε  άψογη συνεργασία.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σύσταση της δηµοτικής αστυνοµία ήρθε σε µια δύσκολη εποχή µε την παραβατικότητα να καταγραφεί υψηλούς δείκτες και τους πολίτες να ζητούν προστασία της ζωής και της περιουσίας τους.

Oυσιαστικά η παρουσία της αυξάνει το αίσθηµα ασφάλειας στους πολίτες και παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς αυτούς συµβάλλοντας στην αναβάθµιση της καθηµερινής εικόνας της πόλης και της βελτίωσης των συνθηκών κυκλοφορίας.

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι αρµοδιότητες που  ασκούνται από τη ∆ηµοτική Αστυνοµία Αιγιαλείας είναι µεταξύ άλλων,  οι εξής:

Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση.

  Ο έλεγχος της τήρησης των όρων που προβλέπονται για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

  Ο έλεγχος της τήρησης των όρων για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

  Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εµπόριο, στις λαϊκές αγορές, στην υπαίθρια διαφήµιση.

  Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων για τη παράνοµη στάθµευση οχηµάτων.

  Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστηµάτων, επιχειρήσεων, θέατρων, κινηµατογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων.

  Ο έλεγχος της τήρησης των µέτρων για τη προστασία των µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

  Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορά τα ζώα συντροφιάς.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την έντυπη έκδοση «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» 24/9/2020