Δεύτερη εταιρική συνάντηση του έργου CREATIVE CAMPS στην Αιγιάλεια

ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 9 ΚΑΙ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Το έργο CREATIVE CAMPS είναι ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα).

Το έργο  υποστηρίζει τη δημιουργία δύο καινοτόμων και κοινά αναπτυγμένων θερμοκοιτίδων στο Μπάρι (Περιφέρεια της Πούλιας) και στο Αίγιο (Δυτική Ελλάδα). Τα δύο Κέντρα θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και επιχειρήσεων μέσα από την εξέταση κοινών ιδεών, αναγκών και γνώσης των κύριων περιφερειακών οικονομικών τομέων: δημιουργική βιομηχανία και αγροτοβιομηχανία.

Η στρατηγική του έργου βασίζεται σε μοντέλο διασταυρούμενης καινοτομίας που περιλαμβάνει επιχειρήσεις, ομάδες και τοπικές αρχές σε ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της καινοτομίας και των διαπολιτισμικών επιχειρηματικών ιδεών. Το Creative Camps περιλαμβάνει συμμετοχικές δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης, την αναζήτηση νέων ιδεών και τη δημιουργία συμπλεγμάτων ώστε να καταλήξουν σε μια διασυνοριακή εκδήλωση B2B, που θα μπορούσε να προκαθορίσει μια κοινή πολιτική για την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Ο κύριος στόχος του Creative Camps είναι να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας και των γεωργικών ειδών διατροφής ως κύριο οικονομικό μοχλό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η γεωργία αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα και των δύο περιοχών που εμπλέκονται στο έργο και η οικονομία των γεωργικών προϊόντων διατροφής έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι η ανάπτυξη ενός τριτογενούς συστήματος στήριξης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης αποτελεί θεμελιώδη στρατηγική για μια γενική ανάπτυξη.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους: 1. Δήμος Μπάρι (Επικεφαλής Εταίρος) 2. Teatro Pubblico Pugliese, 3. Δήμος Αιγιαλείας, 4. Επιμελητήριο Ηλείας και 5. Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι.

      H δεύτερη συνάντηση του έργου, στην οποία θα γίνει ο  απολογισμός των έως τώρα εργασιών αλλά και θα καθορίσει τα επόμενα βήματα του εταιρικού σχήματος, θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Ιανουαρίου 2020 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στη ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ, ΠΕΟ Πατρών Αθηνών.