Δήμος Αιγιαλείας: “Γιατί δεν επετράπη η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον διαγωνισμό της ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου”

Από τον Δήμο Αιγιαλείας δίνεται στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση, στον απόηχο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 2 Φεβρουαρίου 2022: 


<<Σχετικά με το θέμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» και αναφορικά με το αίτημα για συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας δυο μόλις ημέρες πριν ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15.00), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας διευκρινίστηκαν εγγράφως προς το σώμα τα εξής:

”Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα Οικονομικούς Φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Ως εκ τούτου, πράξεις παροχής διευκρινίσεων, όπως το αίτημα για συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας που κατατέθηκε είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής είτε κατόπιν ερωτήματος διαγωνιζόμενου, εκδίδονται εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου και με συγκεκριμένο τρόπο, εφόσον είναι εμπρόθεσμες, ειδεμή δεν είναι νόμιμες. Εξάλλου, εφόσον υπήρχαν αντιρρήσεις ως προς ορισμένους όρους, οι διαγωνιζόμενοι και κάθε τρίτος με έννομο συμφέρον, θα μπορούσαν να είχαν ασκήσει τις προβλεπόμενες προσφυγές και ένδικα βοηθήματα, ωστόσο αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα οι όροι να θεωρούνται πλέον δεσμευτικοί.”

Είναι σαφές λοιπόν πως δεν ήταν δυνατόν να γίνει συζήτηση του θέματος την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, λόγω των δεσμευτικών όρων που αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και που δεν επιτρέπουν την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε οποιονδήποτε όσο διαρκεί η διαδικασία υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των ενδιαφερομένων για το έργο.

Η δημοτική αρχή, στην πρέπουσα χρονική στιγμή, θα δώσει στη δημοσιότητα όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω έργο και θα απαντήσει στους προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί από την αντιπολίτευση, ώστε να ενημερωθούν σωστά και οι δημότες για αυτό το μείζονος σημασίας έργο που θα βελτιώσει άρδην την ποιότητα και το κόστος παροχής φωτισμού κοινόχρηστων χώρων σε κάθε σημείο του Δήμου.>>