Δήμος Αιγιάλειας: Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών σε Ακράτα και Συμπολιτεία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την παροχή υπηρεσιών : «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας»

 

Ο Δήμος Αιγιαλείας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. απόφαση 2131.17/1826/2018/14-03-2018, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ. Πάτρας η παραλιακή ζώνη των ακτών της Δ.Ε. Ακράτας (Ακράτα 1 & Ακράτα 2) χαρακτηρίζεται ως πολυσύχναστη για την κολυμβητική περίοδο 2018. Δεδομένου ότι ο Δήμος Αιγιαλείας δεν διαθέτει αναλόγου ειδικότητας προσωπικό για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της Δ..Ε. Ακράτας καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να καλυφθεί η εν λόγω ανάγκη ο Δήμος Αιγιαλείας, ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας».

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της Δ..Ε. Ακράτας (Ακράτα 1 & Ακράτα 2) καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό των ανωτέρω υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/04-04-2018). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 00-6162.008 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 12.297,82 ευρώ , περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Έχοντας υπόψη την

1) αριθμ. 63/2018 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας που αφορά την παροχή υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας.»,

2) την αριθμ. πρωτ. 13783/11-06-2018 απόφαση Προϊσταμένης Αρχής περί έκπτωσης του αναδόχου της παροχής υπηρεσίας ««Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας.»

καλούμε όσους ενδιαφέρονται για την ανάληψη της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Ακράτας» να επικοινωνήσουν με την υπηρεσίας μας Νικ. Πλαστήρα 11 25100 Αίγιο , κα. Κοντεσοπούλου Μαρία τηλ. 26910-25555 εσωτ. 134 , κ. Στεφανίδης Χαράλαμπος τηλ. 26910-25555 εσωτ. 130 , σε εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 20 -06-2018.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την παροχή υπηρεσιών : «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Συμπολιτείας».

 

Ο Δήμος Αιγιαλείας, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. απόφαση 2131.17/1826/2018/14-03-2018, του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ. Πάτρας η παραλιακή ζώνη των ακτών της Δ.Ε. Συμπολιτείας (Λόγγος, Σελιανίτικα, Άκολη) χαρακτηρίζεται ως πολυσύχναστη για την κολυμβητική περίοδο 2018. Δεδομένου ότι ο Δήμος Αιγιαλείας δεν διαθέτει αναλόγου ειδικότητας προσωπικό για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της Δ..Ε. Συμπολιτείας καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου να καλυφθεί η εν λόγω ανάγκη ο Δήμος Αιγιαλείας, ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Συμπολιτείας».

 

Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών της Δ..Ε. Συμπολιτείας (Λόγγος, Σελιανίτικα, Άκολη) καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό των ανωτέρων υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018). Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑ 00-6162.006 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 18.446.74 ευρώ, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Έχοντας υπόψη την

1) αριθμ. 65/2018 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας που αφορά την παροχή υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Συμπολιτείας»,

2) την αριθμ. πρωτ. 13786/11-06-2018 απόφαση Προϊσταμένης Αρχής περί έκπτωσης του αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Συμπολιτείας»

καλούμε

 

όσους ενδιαφέρονται για την ανάληψη της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε. Συμπολιτείας» να επικοινωνήσουν με την υπηρεσίας μας Νικ. Πλαστήρα 11 25100 Αίγιο , κα. Κοντεσοπούλου Μαρία τηλ 26910-25555 εσωτ. 134 , κ. Στεφανίδης Χαράλαμπος τηλ. 26910-25555 εσωτ. 130 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και τις 20 -06-2018.