Βασίλης Χριστόπουλος: «Ο Δήμος Αιγιάλειας αποκτά αναγνωρισιμότητα ώστε να διεκδικήσουμε και άλλες χρηματοδοτήσεις»

Η δεύτερη εταιρική συνάντηση του έργου CREATIVE CAMPS, που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Interreg, πραγµατοποιήθηκε το περασµένο διήµερο Πέµπτη και Παρασκευή 9 και 10 Ιανουαρίου 2020 στο πρώην δηµοτικό κατάστηµα Ροδοδάφνης τ. ∆ήµου Συµπολιτείας.  Το εταιρικό σχήµα του έργου αποτελείται από τους: 1. ∆ήµος Μπάρι (Επικεφαλής Εταίρος) 2. Teatro Pubblico Pugliese, 3. ∆ήµος Αιγιαλείας, 4. Επιµελητήριο Ηλείας και 5. Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο του Μπάρι.

Yπεύθυνος του δήµου Αιγιάλειας σε θέµατα ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων έχει αναλάβει ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιάλειας κ. Βασίλης Χριστόπουλος, ο οποίος µίλησε στην εταιρική αυτή συνάντηση στο πρώην ∆ηµαρχείο Συµπολιτείας. Σε δηλώσεις του στον «ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» αναφέρει: 

– «Είναι σηµαντική η συναναστροφή και η συνεργασία µε τους εταίρους από την Ιταλία και µάλιστα όταν κάποιοι προέρχονται και από ∆ήµους ανάλογων µεγεθών µε την Αιγιάλεια. 

Ο ∆ήµος µας µετέχει για πρώτη φορά σε πρόγραµµα Interreq και µάλιστα µε δύο έργα αποκτώντας αναγνωρισιµότητα και εµπειρία ώστε και στην επόµενη προγραµµατική περίοδο να διεκδικήσουµε ανάλογες χρηµατοδοτήσεις. Είµαστε στην αρχή υλοποίησης των δύο προγραµµάτων Creative Camps και FAME ROAD και στο προσεχές χρονικό διάστηµα θα έχουµε την πλήρη εξέλιξη και υλοποίηση αυτών».

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ»

Τα προγράµµατα που ο ∆ήµος καλείται να υλοποιήσει είναι δύο: α) το έργο Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience, µε ακρωνύµιο FAME ROAD, στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»  µε προϋπολογισµό 269.000 ευρώ και β) «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 Infrastructural works του έργου Food Art Movement Energy – the Road to Country Experience, µε ακρωνύµιο FAME ROAD, του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». 

Το έργο χρηµατοδοτείται από τον κωδικό ΚΑ 61-7331.001 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού εκ των οποίων, το ποσό των 201.798,00€: 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ -ERDF) και το πρόγραµµα Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και 15% από Εθνικούς Πόρους Π∆Ε (2019ΕΠ30160001) και το ποσό 67.202,00€ από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ.

Μετά από διαγωνισµό έγινε ηλεκτρονική αποσφράγιση όπου βρέθηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο των παλαιών σφαγείων και είναι η Κοινοπραξία Τασίνη Ζωή του Ηρακλή – Καΐµακάς Αθανάσιος του Βασιλίου, αφού είχε την πιο συµφέρουσα προσφορά 113.268,16 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Λίγα λόγια για το CREATIVE CAMPS

Το έργο CREATIVE CAMPS είναι ένα διµερές πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας του προγράµµατος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και µε εθνική συµµετοχή των δύο κρατών µελών (Ιταλία και Ελλάδα). Το έργουποστηρίζει τη δηµιουργία δύο καινοτόµων και κοινά αναπτυγµένων θερµοκοιτίδων στο Μπάρι (Περιφέρεια της Πούλιας) και στο Αίγιο (∆υτική Ελλάδα).

 Ο κύριος στόχος του Creative Camps είναι να δηµιουργήσει νέες επιχειρηµατικές ιδέες και επιχειρήσεις στους κλάδους της δηµιουργικής βιοµηχανίας και των γεωργικών ειδών διατροφής ως κύριο οικονοµικό µοχλό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Η γεωργία αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα και των δύο περιοχών που εµπλέκονται στο έργο και η οικονοµία των γεωργικών προϊόντων διατροφής έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι η ανάπτυξη ενός τριτογενούς συστήµατος στήριξης µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης αποτελεί θεµελιώδη στρατηγική για µια γενική ανάπτυξη. 

Το CREATIVE CAMPS είναι ένα από τα 41 έργα που εγκρίθηκαν για χρηµατοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση του προγράµµατος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ

Από την έντυπη έκδοση “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”