Αναδείχθηκε ανάδοχος για την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

Έργο ωφέλιμο για την προστασία του περιβάλλοντος

Στην έγκριση των πρακτικών που αναδεικνύουν τον ανάδοχο για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Αιγίου», συνολικού προϋπολογισμού 11.978.400 ευρώ, προχώρησε η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αποφασίστηκε πρόσφατα από την Επιχείρηση, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου.

Ειδικότερα, η τριμελής επιτροπή που αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑ, προχώρησε στην έγκριση των πρακτικών, αφού προηγήθηκε η αποσφράγιση της προσφοράς, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς και ο έλεγχος των Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου, οδηγώντας στην κατακύρωση του σχετικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε..

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αιγιαλείας και πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, σημειώνει: «Πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής μας. Μέσα από σύγχρονες μεθόδους και καινοτόμες τεχνολογίες, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιγίου με τη χρήση της θερμικής μονάδας επεξεργασίας θα είναι σε θέση πλέον να μειώσει δραματικά και ωφέλιμα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγόμενης ιλύος (λάσπης).»

Η μονάδα θερμικής ξήρανσης θα δέχεται τις ποσότητες αφυδατωµένης λάσπης που παράγονται καθηµερινά στην εγκατάσταση λυμάτων, µε σκοπό τη θερµική επεξεργασία της, την εξάτµιση του νερού που περιέχει και την παραγωγή τελικού ξηρού προϊόντος, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε βιοµηχανίες ή ως εδαφοβελτιωτικό υλικό (λίπασμα).