Αμβρόσιος – Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό: “κ. Μητσοτάκη Ψ Ε Υ Δ Ε Σ Θ Ε”!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ

κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ

Ἐξοχώτατε, ἀλλά καί ἀσεβέστατε, Πρωθυπουργέ τῆς ΕΛΛΗΝΟ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΩΡΑΣ, ἡ ὁποία ὀνομάζεται: ΕΛΛΑΔΑ Ψ Ε Υ Δ Ε Σ Θ Ε!

 Μέ Δηλώσεις Σας, τίς ὁποῑες ἐξεφωνήσατε εἰς τό προσφάτως συγ-κληθέν ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ τῆς 24ης λήγ. μηνός, ἀναφερόμενος εἰς τό ὑπό ψήφισιν Νομοσχέδιον διά τήν ἀναγνώρισιν τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων, ἀποτολμήσατε τά ἑξῆς ψευδέστατα λόγια: «Σεβόμαστε την Εκκλησία, αλλά είναι θέμα της Πολιτείας»!!!!!
page1image23766368

Ὡς ὅλως ἀναξίως φέρων, κατά συγκατάβασιν τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τό δῶρον τῆς Ἀρχιερωσύνης, ἀποτολμῶ νά γράψω πρός Ὑμᾶς τήν παροῦσαν ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ, προκειμένου νά ἀνακαλέσω Ὑμᾶς εἰς τήν τάξιν! Ἐπιτρέψατέ μοι να ἐπικαλεσθῶ:

Α’) Τό γεγονός, ὅτι ἀπό τῆς ἡλικίας τῶν εἴκοσι τριῶν (23) ἐτῶν ἀφιέρωσα τήν ζωήν μου ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΩΣ εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀσπασθείς τήν ὁδόν τοῦ Μοναχισμοῦ καί ἀφιερώσας ἐμαυτόν εἰς τό φρικτόν Θυσιαστήριον διά τῆς Ἱερωσύνης.

Β’) Συνεπῶς ἐπί ἑξήκοντα καί τρία (63) ἔτη ὑπηρετῶ τό ἱερόν Θυσιαστή- ριον, κηρύττω δέ ἀνελλειπῶς τόν λόγον τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, καθώς σήμερον ἄγω το 86ον τῆς ἡλικίας μου, Χάριτι δε τοῦ Κυρίου, διατηρῶ «σώας τάς φρένας μου», ἵνα ἐκφρασθῶ κατά τήν λαϊκήν μοῦσαν!

Ἄς ἔλθωμεν, λοιπόν, τώρα εἰς τό ἐκ μέρους Ὑμῶν συντελεσθέν

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΗΜΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ!

Ἰσχυρίζεσθε, ὅτι τό ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων «ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»!!!!

«O πρωθυπουργός χρησιμοποίησε χαμηλούς τόνους για όσους διαφωνούν, αλλά και για την Εκκλησία, σημειώνοντας πως η ρύθμιση αφορά την ισότητα μεταξύ των πολιτών, την προστασία των παιδιών και δεν είναι θέμα «θεολογικών πεποιθήσεων». Εἶναι τα βλάσφημα λόγια Σας, ὅπως καταγράφονται εἰς τήν ἠλεκτρονικήν Έφημερίδα POLITICAL τῆς 25ης .01.2024, σελ. 3).

Κύριε Πρωθυπουργέ, Τελικῶς τί εἶσθε;

ΕΝΑΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ἤ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ;

Μία ἀκόμη ἔκφρασις Ὑμῶν εἰς τό Ὑπουργικόν Συμβούλιον τροφοδοτεῖ τήν ἀνησυχίαν μας!

«Από την άλλη, με φόντο την αντίδραση της Ιεραρχίας στο νομοσχέδιο, εξέπεμψε σε ήπιο ύφος ακόμη ένα μήνυμα, προαναφέροντας, ότι το ζήτημα αφορά ἐπιλογές της Πολιτείας και όχι ιδεολογικές πεποιθήσεις».

Δείτε περισσότερα

+ ΚΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑ κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ