Δήμος Αιγιάλειας – Καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών σύμφωνα με τον Ν. 5075 ΦΕΚ Α 206/13.12.2023.

 

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας ότι υποχρεούνται σύμφωνα με τον Ν. 5075 ΦΕΚ Α 206/13.12.202 :

Α.  Μέχρι την 30η Απριλίου 2024, να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων και των λοιπών ακαλύπτων χώρων τους ως ακολούθως:

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
  • Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.
  • Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

καθώς και να συντηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Β.  Μέχρι την 30η Απριλίου 2024, να προβούν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους)  στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, στο οποίο να δηλώσουν τις εργασίες που πραγματοποίησαν για τον καθαρισμό των οικοπέδων.

Ο Δήμος Αιγιαλείας, μετά το πέρας της προθεσμίας της υποβολής των Υπευθύνων Δηλώσεων, θα προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο των Υπευθύνων Δηλώσεων περί καθαρισμού των οικοπέδων. Σε κάθε περίπτωση, θα προβαίνει σε έλεγχο, κατόπιν καταγγελίας.

 Στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, εντός της ταχθείσας προθεσμίας,  τότε:

  1. Θα τεκμαίρεται η συναίνεσή τους για τον καθαρισμό των ακινήτων από τον Δήμο Αιγιαλείας.
  2. Ο Δήμος Αιγιαλείας, σε περίπτωση που βρεθεί ακαθάριστο οικόπεδο, θα επιβάλλει πρόστιμο 50 λεπτών για κάθε τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστο ποσό τα 200 €. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, μετά την παρέλευση 10ημέρου από την επιβολή του προστίμου, επιμένει να μην συμμορφώνεται στην υποχρέωση καθαρισμού του ακινήτου, ο Δήμος θα προβαίνει σε καθαρισμό του ακινήτου και θα χρεώνει την δαπάνη καθαρισμού καθώς και την δαπάνη απομάκρυνσης των υλικών στους υπόχρεους.
  3. Θα επιβάλλεται από το αρμόδιο Υπουργείο πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Στους ιδιοκτήτες που έχουν μεν υποβάλει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, Υπεύθυνη Δήλωση πλην, όμως, αυτή είναι ψευδής τότε η πράξη αυτή θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών καθώς και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα  (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Τέλος, σημειώνεται ότι σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος βεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιτρέπεται ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο Δήμο, προς τον σκοπό άμεσης άρσης του κινδύνου.

  Για να μην βρεθεί ο Δήμος Αιγιαλείας στη δυσάρεστη θέση να επιβάλει πρόστιμα, παρακαλούνται οι δημότες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και τους ακάλυπτους χώρους, ευθύνης τους, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

  Συμφέρον όλων των πολιτών είναι ένας Δήμος περιποιημένος, καθαρότερος και ασφαλής που θα απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι.

Ο Διευθύντης

Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων   Πρασίνου Κοινόχρηστων Χώρων  Κίνησης Οχημάτων

Προσελέντης Σπυρίδων
Μηχ. Μηχανικός ΤΕ