ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: “ΟΧΙ” στη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων

ηµοτικό συµβούλιο πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι της π. ∆ευτέρας, µε αρκετούς δηµοτικούς συµβούλους να συµµετέχουν µέσω τηλεδιάσκεψης. Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο ∆ήµαρχος Αιγιάλειας κ. ∆ηµήτρης Καλογερόπουλος και ο επικεφαλής της µείζονος αντιπολίτευσης κ. Γούτος.

Τα δύο πρώτα θέµατα που απασχόλησαν το ∆ηµοτικό συµβούλιο ήταν η αίτηση για τη διατήρηση των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου και η µη συγχώνευσή τους στον κύριο κορµό του ∆ήµου.

Την εισήγηση έκανε ο κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος όσον αφορά το Νοµικό Πρόσωπο (ΝΠ∆∆). Το ίδιο ακριβώς καθεστώς, αφορά και τη ∆ΗΚΕΠΑ. Ο κ. Ανδριόπουλος, µεταξύ άλλων τόνισε:

«Όσοι έχουν διατελέσει Πρόεδροι των Νοµικών Προσώπων γνωρίζουν πολύ καλά την αναγκαιότητα ύπαρξής τους, καθώς και το έργο που προσφέρουν. Θεωρώ ότι περισσότερα προβλήµατα θα δηµιουργηθούν, παρά θα λυθούν µε το Νοµοσχέδιο που θέλει να εφαρµόσει η Κυβέρνηση. Είναι οργανισµοί ευέλικτοι σε σχέση µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου και µπορούν άµεσα να διαχειριστούν, όλα τα προβλήµατα που µπορούν να προκύψουν».

Ο γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γιώργος Ρούσσος ανέφερε «πως άµεσα πρέπει να παρθεί απόφαση από το δηµοτικό συµβούλιο για το εάν θέλει να διατηρήσει τα Νοµικά Πρόσωπα µε τη µορφή που έχουν ή όχι, καθώς καταληκτική ηµεροµηνία είναι η 15 Νοεµβρίου, όπου πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών το ανάλογο αίτηµα, καθώς και το αιτιολογικό».

Είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε ότι στους περισσότερους δήµους της Ελλάδας έχουν κατατεθεί αιτήσεις διατήρησης των Νοµικών Προσώπων, µε αποφάσεις οµόφωνες των δηµοτικών συµβουλίων. Αντίθετα, στο δικό µας δηµοτικό συµβούλιο, η απόφαση για τη διατήρηση των Νοµικών Προσώπων, πέρασε κατά πλειοψηφία, καθώς υπήρχαν τόσο «λευκές» ψήφοι, όσο και αρνητικές.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΙΜΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Κουβαράς αναφέρθηκε στα έντονα κατολισθητικά φαινόµενα που εµφανίζονται στο ∆ήµο Αιγιάλειας µετά τις περσινές καλοκαιρινές πυρκαγιές και τις έντονες βροχοπτώσεις του τελευταίου δαστήµατος. Έκανε ερωτήσεις σχετικά µε το κατά πόσο ο δήµος είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει αυτά τα καταλοσθητικά φαινόµενα και σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει.

Ο κ. Χριστόπουλος, αρµόδιος Αντιδήµαρχος Έργων ανέφερε τα εξής: 

– «Είναι αρµοδιότητα της Περιφέρειας η Παλαιά Εθνική Οδός, της «Ολυµπίας Οδού» η Νέα Εθνική Οδός και του ΟΣΕ η σιδηδροδροµική γραµµή και η γραµµή του Οδοντωτού. Εµείς µπορούµε µόνο να συνδράµουµε όπου µας επιτρέπεται. Το έργο της πρόληψης των κατολισθητικών φαινοµένων είναι ένα τεράστιο έργο που ίσως ούτε και η Περιφέρεια µπορεί να ανταποκριθεί και χρειάζεται να επέµβει η Κεντρική ∆ιοίκηση και το Υπουργείο Υποδοµών. Γνωρίζω, ότι ξεκινά µια προγραµµατική σύµβαση της Περιφέρειας µε το Πανεπιστήµιο Πατρών, προκειµένου να γίνει µελέτη για την αντιµετώπιση του φαινοµένου».

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Για την παύση εργασιών όσον αφορά την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο  ∆ηµοτικό Στάδιο Αιγίου, µετά από σχετική ερώτηση δηµοτικού συµβούλου, απάντησε ο κ. Χριστόπουλος, ο οποίος ανέφερε: 

– «Θα έχω συνάντηση µε τον ανάδοχο του έργου, καθώς αυτός έχει στείλει επιστολή αναστολής εργασιών, γιατί δεν έχει πληρωθεί. Αυτό είναι πραγµατικότητα και η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται από το πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ» και τα χρήµατα αυτά δεν έχουν «έρθει» ακόµα στο Ταµείο του ∆ήµου και γι’ αυτό το λόγο δεν έχει πληρωθεί ο ανάδοχος”.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

(Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”)