ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Εξετάζεται κάθε δυνατότητα για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων

Αναφορικά με τις έκτακτες ανάγκες που παρουσιάζονται στο προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων της Αιγιάλειας, ως συνέπεια της πανδημίας της covid-19, ο Δήμος Αιγιαλείας διευκρινίζει τα εξής:

«Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι, όταν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους με συγκεκριμένες διαδικασίες, που ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Έτσι, η πρόσληψη του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δεν προβλέπεται άλλος τρόπος κάλυψης αυτών με διαδικασία πρόσληψης.

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αιγιαλείας εξετάζει διεξοδικά κάθε δυνατότητα που δίνει ο νόμος, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα η καθημερινή διαδικασία καθαριότητας των σχολείων που φιλοξενούν καθημερινά εκατοντάδες μαθητές, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία στις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας.»