Ανακύκλωση γυαλιού στους μπλε κώδωνες για μείωση του όγκου των απορριμμάτων

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας διαχρονικά. Ένα πρόβλημα που λειτουργεί αρνητικά όχι μόνο σε θέματα δημόσιας υγείας, αλλά και εμποδίζει οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης για την περιοχή.

Ένα σημαντικό υλικό για την ανακύκλωση είναι το γυαλί, το οποίο χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό στα καταστήματα εστίασης. Για την ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών έχουν τοποθετηθεί μπλε κώδωνες κοντά σε σημεία εστίασης και επιχειρήσεις στο σύνολο του δήμου. Από το σύνολο των παραγομένων απορριμμάτων ένα ποσοστό 3-5% αποτελείται από γυαλί. Είναι μέσα στις δυνατότητές μας η ποσότητα αυτή να μην καταλήγει στα κοινά απορρίμματα και εν συνεχεία για διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Α. με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες.

Ο Δήμος Αιγιαλείας σε ενεργή συμμετοχή στην ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις, αλλά και στα νοικοκυριά, μέσω του μπλε κώδωνα. Μόνο μέσα από τη συμμετοχή όλων μπορεί να υπάρξει λύση. Για όσες επιχειρήσεις αλλά και σημεία ενδιαφέροντος που δεν έχουν  εύκολη πρόσβαση στον μπλε κώδωνα μπορεί να προωθηθεί αίτημα μέσω της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. στον αρμόδιο φορέα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2691022250