Αμβρόσιος: “Ἡ ἠθική σαπίλα προβάλλεται μέ ὑπερηφάνειαν, ἡ δέ ἀνηθικότης νομιμοποιεῖται εἰς τήν σύγχρονον Ἑλληνικήν Κοινωνίαν”

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΗΣ 167ης  ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

 

Ἐπιτρέψατε εἰς ἕνα γεγηρακότα ἤδη ἐν Χριστῷ Ἀδελφόν Σας, ὁ ὁποῖος μετά περισσῆς ἀγωνίας παρακολουθεῖ τά συμβαίνοντα σήμερον εἰς τήν Ἑλληνικήν Κοινωνίαν, νά ὑψώσῃ φωνήν διαμαρτυρίας καί νά παρακαλέσῃ Ὑμᾶς διά τά καθ’ Ὑμᾶς.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας σήμερον εὑρίσκεται ὑπό διωγμόν! Ἡ ἁγία Ὀρθοδοξία μας ποδοπατεῖται ὑπό Ἀθέων καί Μάγων, οἱ ὁποῖοι κυβερνοῦν σήμερον τήν Ἑλλάδα μας! Τό ἱερόν Εὐαγγέλιον ἀλλοιοῦται! Ὁ Νόμος τοῦ Θεοῦ κατακρεουργεῖται! Ἡ Ἠθική Διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου ρίπτεται εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων! Ἡ ἠθική σαπίλα προβάλλεται μέ ὑπερηφάνειαν, ἡ δέ ἀνηθικότης νομιμοποιεῖται εἰς τήν σύγχρονον Ἑλληνικήν Κοινωνίαν!

Ἡ συνείδησις τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων διεγείρεται!

«Τέτοιο ἀνοσιούργημα καί τερατούργημα

δέν ἔχει γίνει μέχρι τώρα»,

 κραυγάζουν με ἀγωνίαν οἱ πιστοί ! ([1])

«Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, ἐπετύχατε νά καταστῇ περίγελως Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐνώπιον τῶν ὑπολοίπων ὈρθοδόξωνἘκκλησιῶν!»,

κραυγάζουν μέ πόνον ψυχῆς μερικοί  Κληρικοί καί Λαϊκοί, Μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας! ([2]).

Καί διατί ὅλα αὐτά;  Διότι ἔχει ἀλλοιωθῆ πλέον ὁ χαρακτήρ τῆς Ἑλλάδος! Ἡ ἄλλοτε κοιτίς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ Ἑλλάς τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν, τώρα πλέον ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ, γίνεται ΑΓΝΩΡΙΣΤΗ!

Θά Σᾶς παραθέσωμεν μερικά δείγματα:

Δείτε εδώ

009 – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΣ