Αμβρόσιος: Ετοιμάζω σιγά σιγά την αποχώρησή μου

Καθώς ἔχει ἤδη ἀνακοινωθῆ, πλησιάζει ὁ Αὔγουστος, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου θά ὑποβάλουμε  τήν παραίτησίν μας ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ἱερᾶς Διακονίας μας ὡς Μητροπολίτου τῆς ἱερᾶς ταύτης καί ἱστορικῆς Ἐπαρχίας, ὁπότε καί θά ἐπιδιώξουμε νά βιώσουμε εἰρηνικά τό ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μας πλησίον σας. Καιρός νά ἐφαρμόσουμε αὐτό, τό ὁποῖον ζητᾶμε ἀπό τόν Φιλάνθρωπο Κύριό μας σέ κάθε ἐκκλησιαστική Ἀκολουθία, ἤτοι: «Τόν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα».

Δικαιούμεθα,  φρονοῦμεν, ἔπειτα ἀπό μίαν θυσιαστικήν πορείαν τεσσαράκοντα (40) ἐτῶν, κατά τήν διάρκειαν τῶν ὁποίων  συχνά – πυκνά καί τήν νύκτα μετετρέπομεν εἰς ἡμέραν, προκειμένου νά προλάβωμεν τά πολλά καί πιεστικά προβλήματα τῆς ποιμαντικῆς μας εὐθύνης ἐπ‘ ἀγαθῷ τῶν Κληρικῶν καί τῶν Λαϊκῶν Μελῶν τῆς Ἐπισκοπῆς μας, δικαιούμεθα, ἐπαναλαμβάνομεν, νά διαθέσωμεν ὀλίγον χρόνον καί διά τήν ἑτοιμασίαν τῆς ψυχῆς μας διά τὀ οὐράνιον ταξίδι! Δικαιούμεθα νά δώσωμεν μίαν τινά ἄνεσιν καί εἰς τόν ἑαυτόν μας, ἄγοντα ἤδη τό ὀγδοηκοστόν (80) ἔτος τῆς ἡλικίας, καθώς μάλιστα τά πρῶτα παραπατήματα τοῦ γήρατος ἄρχισαν νά ἔμφανίζωνται ἤδη! Ἄς μή λησμονοῦμεν τό γνωστόν, ὅτι «τό γῆρας οὐ γάρ ἔρχεται μόνον».

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ἐπειδή μάλιστα «οἱ καλοί λογαριασμοί κάνουν τούς καλούς φίλους» ἐπιθυμῶ νά ἀνακοινώσω πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι ἀπό σήμερον καί ἐφ’ ἑξῆς θά μειώνω βαθμιαίως τήν ἐνασχόλησίν μου μέ τά θέματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὥστε νά ἔχω τόν χρόνον νά ἀσχοληθῶ κυρίως μέ τήν προετοιμασίαν τῆς μελλοντικῆς μου ἐγκαταστάσεως! Ἐγκαταλείποντας τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον εἶναι ἀνάγκη νά ἐγκατασταθῶ κάπου ἀλλοῦ καί μάλιστα νά ἐξοικειωθῶ μέ τόν νέον τρόπον ζωής, μέ τό νέον περιβάλλον ζωῆς καί πολιτείας μου!

Αὐτό, αγαπητά μου Τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἀποτελεῖ μίαν εἰσέτι προσωπικήν μου θυσιαστικήν πρᾶξιν καί προσφοράν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί πρός ὅλους ὑμᾶς. Καθ’ ὅσον οἰκειοθελῶς ἐγκαταλείπω τήν ἀσφάλειαν καί τήν «σιγουριάν» τοῦ Ἀξιώματος, τίς ἀνέσεις καί τίς παροχές τῆς θέσεως, ὅπως π.χ. τήν κατοικίαν, τόν ὁδηγόν, τό ὄχημα, τό λοιπόν προσωπικόν, τούς πολλούς συνεργάτες,  δορυφόρους καί βοηθούς, τίς πρωτοκαθεδρίες, τίς τιμές κλπ.,  κλπ. καί εἰσέρχομαι σέ ἕνα νέον τρόπον ζωῆς καί πολιτείας, τό ὁποῖον ἐκφράζει ἡ ρῆσις «λάθαι βιώσας»! Μόνος πλέον καί ἄσημος, ἐφ’ ἑξῆς θά προσπαθήσω νά ἀντιμετωπίσω τήν ζωήν! Ταῦτα δέ πάντα εἰς δόξαν Κυρίου.

        Θά παραμείνω, βέβαια, κοντά σας ἐδῶ εἰς τό  Αἴγιον, ἀφοῦ διά τήν ἀγάπην μου πρός τόν Νυμφίον Χριστόν ἐγκατέλειψα  τούς πάντες καί τά πάντα, ἤτοι συγγενεῖς, παλαιούς φίλους κλπ. χάριν ὑμῶν! Σᾶς προσέφερα τόν ἑαυτόν μου ὁλοκαύτωμα διά τήν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μας καί ἀφοσιώθηκα ὁλοκληρωτικῶς εἰς τήν διακονίαν Σας. Σαράντα τόσα χρόνια ἐγκαταβιώνω μόνος εἰς τό Ἐπισκοπεῖον! Σαράντα τόσα χρόνια κοιμᾶμαι μόνος εἰς τό Ἐπισκοπεῖον! Σαράντα τόσα χρόνια, διά νά μή δώσω δικαιώματα σκανδαλισμοῦ τῶν ψυχῶν σας, βιώνω τήν μοναξιά μου! Μία μοναξιά, τήν ὁποίαν -εὐτυχῶς- γλυκαίνει ἡ ζωντανή παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας, ὡς καί ἡ ζωντανή ἐπίσης προστασία τῆς γλυκειᾶς μας Παναγίας!

Θά παραμείνω, λοιπόν, κοντά σας ἐδῶ εἰς τό Αἴγιον! Ἔχομεν ἐτοιμάσει ἤδη ἕνα ἀκόμη ἐκκλησιαστικό Ἵδρυμα, ὅπου καί θά στεγασθῶ. Πρόκειται διά τό Γηροκομεῖον σχολαζόντων Ἀρχιερέων καί Κληρικῶν «Το Χάνι της Βοστίτσας», περιορισμένης δυναμικότητος, ἤτοι τεσσάρων (4) κλινῶν, ὅπου πρέπει σιγά – σιγά νά μεταφερθοῦν ἐκεῖ τά προσωπικά μου ἀντικείμενα, ὥστε σταδιακά καί νά ἐγκατασταθῶ, ἐγκαταλείποντας τήν ἐπί τῆς ὁδοῦ Μελετοπούλων, ἀριθμ. 44, Ἐπισκοπικήν κατοικίαν.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἀπό σήμερον καί ἐφ’ ἑξῆς τά ζητήματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά ρυθμίζωνται ἀπό τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας μου, εἰς τούς ὁποίους ἀνεθέσαμεν ἤδη τίς ἑξῆς  ἁρμοδιότητες:

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΝ (Ἤτοι τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. π. Ἰωακείμ Βενιανάκην):

Τήν Γενικήν Διοίκησιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τήν ἐποπτείαν κλπ. ἐπί τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Προσκυνημάτων.

Τήν ἐπί τῶν ἐκκλησιαστικῶν Ἱδρυμάτων ἐπιμέλειαν καί φροντίδα.

Τήν ἐκπροσώπησίν μας εἰς τάς ἐπισήμους τελετάς κλπ.

Τήν γενικήν ἐποπτείαν καθ’ ἅπασαν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ (Ἤτοι τόν Αἰδεσιμώτατον Πρωτ. π. Ἰωάννην Πετρόπουλον):

Τήν ἐν παντί ἀναπλήρωσιν τοῦ Πρωτοσυγκέλλου.

Τήν ἐποπτείαν ἐπί τῆς Γραμματείας τῆς Ἱ.Μ.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ ΑΙΓΙΟΥ (Ἤτοι τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτ. π. Χρῆστον Τσάκαλον):

Τήν ἐν λευκῷ Διοίκησιν καί Ἐποπτείαν τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Αἰδεσιμωτάτων Ἐφημερίων.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ἤτοι τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτ. π. Βασίλειον Πετρόπουλον):

Τά πάσης φύσεως οἰκονομικά στοιχεῖα.

Τά τῆς ἀκινήτου περιουσίας.

Τά Φορολογικά κλπ.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Ι.Μ. (Ἤτοι τόν κ. Νικόλαον Τσάτσαρην):

Τά τῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ».

Τά τῆς Ἀρχειοθετήσεως  τῶν ὑπηρεσιακῶν φακέλων κλπ.

 

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἀπό σήμερον καί ἑφ’ ἑξῆς οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά ἀπευθύνωνται ΜΟΝΟΝ εἰς τά ἀνωτέρω ἐκκλησιαστικά καί ὑπεύθυνα πρόσωπα, τά ὁποῖα καί θά ἐπιλύουν τά ὁποιαδήποτε προβλήματα. Οὕτω πως θά ἀρχίσῃ σταδιακά καί ὁ ἀπογαλακτισμός Ὑμῶν ἀπό τῆς ἐμῆς ἐλεεινότητος! Ταῦτα πάντα εἰς δόξαν Κυρίου.

Σᾶς ἐδωσα τά πάντα! Τίς δυνάμεις μου, τίς γνώσεις μου, τίς ὅποιες ἱκανότητές μου, τά προσόντα μου καί  τά ἐλαττώματά μου, τόν ἑαυτόν μου ὁλόκληρον! Τήν ζωήν μου! Όλα τά ἐθυσίασα δι’ ὑμᾶς! Τώρα πλέον ἐξαιτοῦμαι τήν ἐπιείκειάν σας καί τήν συμπάθειάν σας. Ἀπ’ ἐδῶ καί ἐμπρός ἔχω ἀνάγκην τῆς ἰδικῆς σας ἀγάπης.

 

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ