Χτίζουν κομματικό κράτος: Αύξηση-ρεκόρ των συμβασιούχων για το 2016

  • Ρεκόρ αύξησης στις θέσεις συμβασιούχων καταγράφεται στην ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2016
  • Αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο ως εποχικό και έκτακτο προσωπικό κατά 21,31% και αντίστοιχα, μείωση του αριθμού των τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου κατά 5,6%.
  • Το ΑΣΕΠ στην έκθεσή του εισηγείται την επαναφορά των ειδικών γραπτών εξετάσεων η οποία προβλέπεται από το 2009, αλλά εφαρμόστηκε μόνο για το συγκεκριμένο έτος

Ρεκόρ αύξησης στις θέσεις συμβασιούχων καταγράφεται στην ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2016. Επί της ουσίας, η συγκεκριμένη τάση διαπιστώνεται την τελευταία τετραετία, διάστημα κατά το οποίο σημειώνεται αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δημόσιο ως εποχικό και έκτακτο προσωπικό κατά 21,31% και αντίστοιχα, μείωση του αριθμού των τακτικών υπαλλήλων του Δημοσίου κατά 5,6%.

Συγκεκριμένα, το 2016 προκηρύχθηκαν 5.584 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ενώ έγιναν ανακοινώσεις για 12.125 θέσεις εποχικού προσωπικού, υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Η πλειονότητα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού –το 62%– έγινε στο υπουργείο Υγείας και στους φορείς του. Σημαντικό ποσοστό προσλήψεων σημειώθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης –11,19%– ενώ για το εποχικό προσωπικό, το 40% των θέσεων που προκηρύχθηκε αφορούσε το ενιαίο υπουργείο Εσωτερικών (κυρίως απορροφήθηκαν σε τομείς που ασχολούνται με το προσφυγικό ζήτημα) και το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ενδιαφέρουσες είναι οι επισημάνσεις που κάνει το ΑΣΕΠ ως προς τον τρόπο που γίνονται οι προσλήψεις στο Δημόσιο αλλά και στη μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα κριτήρια πρόσληψης εποχικών, επισημαίνει προβλήματα αναφορικά με τον τρόπο που αυτά αξιολογούνται.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο βαθμός του πτυχίου, ενώ είναι δεδομένο ότι δεν είναι ίδια η ευκολία ή η δυσκολία με την οποία κάθε ΑΕΙ ή ΤΕΙ δίνει υψηλό βαθμό στους φοιτητές του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στον μεταπτυχιακό τίτλο, παρά το γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται, με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των μεταπτυχιακών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αξία τους ως προσόν μεταξύ υποψηφίων.

Ενα άλλο σημείο που εκθέτει το ΑΣΕΠ είναι η δυσκολία και οι σημαντικές δικαστικές αμφισβητήσεις που παρατηρούνται ως προς τον τρόπο απόδειξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τη συνάφειά της προς το αντικείμενο εργασίας των προκηρυσσομένων θέσεων.

Ως προς τη διαδικασία προσλήψεων στο Δημόσιο, το ΑΣΕΠ στην έκθεσή του εισηγείται την επαναφορά των ειδικών γραπτών εξετάσεων η οποία προβλέπεται από το 2009, αλλά εφαρμόστηκε μόνο για το συγκεκριμένο έτος, ενώ προτείνει για ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ, να περιλαμβάνεται και η διαδικασία των συνεντεύξεων για τους διοριστέους και έναν ικανό αριθμό επιλαχόντων.

Τέλος, σημαντικά προβλήματα διαπιστώνει το ΑΣΕΠ και ως προς τη νομοθεσία που διέπει τις προσλήψεις, καθώς όπως αναφέρει, συνυπάρχουν 31 διαφορετικές διατάξεις οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετική κατηγορία προσλήψεων στο Δημόσιο και παρατηρούνται σημαντικές διαφορές είτε στη διαδικασία, είτε στα κριτήρια επιλογής είτε στην κατανομή του ελέγχου μεταξύ του ΑΣΕΠ και των εμπλεκομένων φορέων.

Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή»