Υποχρεωτικό το βιβλίο αναφοράς (καπνίσματος) για τις επιχειρήσεις

Όχι μόνο ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στους χώρους μαζικής εστίασης και γενικότερα σε όλους τους κλειστούς χώρους, αλλά και ότι υπάρχει και …βιβλίο αναφοράς (!!!)  Ναι… Σωστά διαβάσατε Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος).

Έτσι ο Εµπορικός Σύλλογος Αιγιάλειας  απευθύνεται προς όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελµατίες του ∆ήµου Αιγιαλείας και τα µέλη του Εµπορικού Εισαγωγικού & Επιχειρηµατικού Συλλόγου Αιγιαλείας  και ενηµερώνει ότι το «Βιβλίο Αναφοράς καπνίσµατος για την εφαρµογή του αρθ. 17 του Ν. 3868/2010» είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται εντός των επιχειρήσεων και η τήρησή του  απαιτείται σε όλα τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος  και στις αµιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.

Το βιβλίο αυτό αγοράζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης από τα καταστήµατα Χαρτικών είναι ένα «τετράδιο» µε χοντρό εξώφυλλο τουλάχιστον 100 σελίδων.

Η αρίθµηση του «Βιβλίου Αναφοράς» γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήµατος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφεροµένου στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυµία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθµός άδειας λειτουργίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι: φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήµατος και µία µηδενική ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.

Η µη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («µη συνεργασία του υπευθύνου µε τα αρµόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται  πρόστιµο. Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599. Η µη δήλωση της απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς στην αδειοδοτούσα αρχή αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση, συνεπάγεται δε, πρόστιµο.

Προσοχή στις περιπτώσεις µεταβιβάσεων των επιχειρήσεων µε την νέα διαδικασία απλούστευσης των αδειοδοτήσεων  (οι οποίες είναι πολλές) , πρέπει να θεωρήσει νέο βιβλίο ο νέος ιδιοκτήτης µε την πιο πάνω διαδικασία, το παλιό είναι άκυρο.