ΥΠΕΣ: Καταγραφή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων του Δημοσίου μέχρι τις 17 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας των υποχρεώσεων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της ορθής καταγραφής τους στο Μητρώο ∆εσµεύσεων, το ΥΠΕΣ εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες καλώντας παράλληλα, δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους έως τις 17 Νοεμβρίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ