Το σχέδιο για το νέο δικαστικό χάρτη δεν συνιστά μεταρρύθμιση

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗ  – ∆ΙΑΦΩΝΕΙ  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Συνεδρίαση πραγµατοποίησε το Περιφερειακό Συµβούλιο τη ∆ευτέρα µετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Φαρµάκη, σχετικά µε το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας. Η συνεδρίαση κρίθηκε επιτακτική από τον κ. Φαρµάκη, αφού σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν έντονες δράσεις για την κατάργηση των Πρωτοδικείων του νοµού, ανάµεσά τους και του Αιγίου. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κ. Γιώργος Μπέσκος, βουλευτές και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των ∆ικηγορικών Συλλόγων και άλλων φορέων της ∆υτικής Ελλάδας.

Το εµφανιζόµενο ως σχέδιο νόµου για την αλλαγή του δικαστικού χάρτη της χώρας προκρίνει ένα Πρωτοδικείο σε κάθε νοµό και την κατάργηση των Ειρηνοδικείων, µε ενοποίησή τους µε τα Πρωτοδικεία στις έδρες των νοµών ή µε τα περιφερειακά Πρωτοδικεία στα οποία υπάγονται και σήµερα. 

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας ορίζεται ως κεντρικό Πρωτοδικείο, το Πρωτοδικείο Πατρών, ενώ τα Ειρηνοδικεία Πατρών και ∆ύµης καταργούνται µέσω συγχώνευσης. Eπίσης καταργούνται το Πρωτοδικείο Αιγίου και το Ειρηνοδικείο Αιγιάλειας. Οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων εκεί δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων µεταφέρονται στο κεντρικό Πρωτοδικείο Πατρών. Το ίδιο προβλέπεται και για το Πρωτοδικείο Καλαβρύτων και τα Ειρηνοδικεία Καλαβρύτων και Ακράτας.

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΑΜΟΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ο κ. Φαρµάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίαση επεσήµανε:

– «Το σχέδιο που έχει δει το φως της δηµοσιότητας οφείλει να προσαρµοστεί στις τοπικές ανάγκες και να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά µίας πραγµατικής µεταρρύθµισης που θα υπηρετεί τη ∆ικαιοσύνη και τον πολίτη του τόπου µας». 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Φαρµάκης, εξέφρασε τη διαφωνία του µε τις προβλέψεις του σχεδίου, σηµειώνοντας πως «το σχέδιο που κυκλοφορεί και βλέπει το φως της δηµοσιότητας, ουδόλως απαντάει στις απαιτήσεις του όρου “µεταρρύθµιση». Μάλιστα για να τεκµηριώσει αυτήν του την άποψη, ο κ. Φαρµάκης παράθεσε συγκεκριµένα επιχειρήµατα, επισηµαίνοντας µεταξύ άλλων:

• Η ανάγκη συνεννόησης και συµπόρευσης δεν φαίνεται να υπάρχει τουλάχιστον όσον αφορά στον δικαστικό χάρτη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Συνηγορεί δε προς τούτο η ρητή αντίθεση των δικηγορικών συλλόγων, αλλά και η αντίστοιχη οµόθυµη στάση των συλλογικών οργάνων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.

• Ουδόλως φαίνεται να υπολογίζεται το αυξανόµενο κόστος των πολιτών για µεγαλύτερες µετακινήσεις για να ασκήσουν το νόµιµο δικαίωµα τους να αποταθούν στον φυσικό τους δικαστή.

Παρέπεµψε επίσης στη µελέτη µε τίτλο “Μεταρρύθµιση σε Τρεις Κρίσιµους Τοµείς του ∆ικαστικού Συστήµατος» που εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2021 η διαΝΕΟσις, η οποία προκρίνει την ανάγκη αναδιάταξης του δικαστικού χάρτη και σε αυτήν γίνεται λόγος για το στοιχείο της πυκνότητας του πληθυσµού που προσδιορίζεται στους 1-2 δικαστικούς σχηµατισµούς ανά 1ΟΟ.ΟΟΟ κατοίκους. «Εύκολα λοιπόν κανείς αντιλαµβάνεται ότι στην Περιφέρεια µας , η προτεινόµενη αναδιάταξη ∆ΕΝ πληροί την ως άνω προϋπόθεση» παρατήρησε ο κ. Φαρµάκης, προσθέτοντας  «Και πολύ περισσότερα, εάν κάποιος συµπεριλάβει και τα υπόλοιπα κριτήρια, όπως είναι η γεωµορφολογία, οι αποστάσεις, το οδικό δίκτυο, κλπ, τότε καταλαβαίνει εύκολα ότι µάλλον προς την αντίθετη κατεύθυνση θα έπρεπε να κινείται η δροµολογούµενη αναδιάρθρωση».

Επικαλέστηκε ακόµη τον έγκριτο πρώην δικαστικό και πρώην αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραµένο, ο οποίος στο πλαίσιο συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών (7/11/22)µιλώντας για την ανάγκη µεταρρύθµισης της Ελληνικής ∆ικαιοσύνης, είχε υποστηρίξει  ότι η µεταρρύθµιση µπορεί να πετύχει όταν προηγουµένως έχει νιώσει την ανάγκη της το σύνολο της κοινωνίας. «Θα προσέθετα ότι χρειάζεται και µία συναίνεση αυτών που θα δεχτούν τη µεταρρύθµιση, δηλαδή κατ’ εξοχήν των δικαστικών λειτουργών και του νοµικού κόσµου, διότι µεσολαβεί η έννοια της δικαστικής ανεξαρτησίας η οποία κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα»  συµπλήρωσε ο Περιφερειάρχης. 

“ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ”

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Φαρµάκης, µίλησε για την ανάγκη διατύπωσης µίας διευκρίνησης, µίας επισήµανσης, αλλά και µίας πρότασης. Συγκεκριµένα, είπε: «Η διευκρίνιση είναι πως δεν πρέπει να αντιµετωπίζουµε οποιοδήποτε ζήτηµα – ειδικά το ζήτηµα της ∆ικαιοσύνης – δογµατικά. Είµαστε εδώ για να ακούσουµε, να µάθουµε, να συζητήσουµε. Είµαστε πάντοτε ανοικτοί στον διάλογο και πάντοτε λειτουργούµε µε γνώµονα το συµφέρον των πολιτών. Επιζητούµε διάλογο και διαβούλευση, λοιπόν. Και για άλλη µία φορά εκφράζουµε την πάγια άποψη µίας Αυτοδιοίκησης που υπηρετεί την κοινωνία και φωνάζει: «Τίποτα για εµάς, χωρίς εµάς».

Η επισήµανση είναι ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας – και θεωρώ ότι εκφράζω το σύνολο ή τουλάχιστον την πλειοψηφία του συµβουλίου µας – θα σταθεί στο πλευρό των τοπικών λειτουργών της ∆ικαιοσύνης, όχι από τοπικό πατριωτισµό, αλλά επειδή πιστεύουµε ακράδαντα ότι το σχέδιο που έχει δει το φως της δηµοσιότητας οφείλει να προσαρµοστεί στις τοπικές ανάγκες και να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά µίας πραγµατικής µεταρρύθµισης που θα υπηρετεί τη ∆ικαιοσύνη και τον πολίτη του τόπου µας.

Και η πρόταση είναι, το Περιφερειακό µας Συµβούλιο, αφού ακούσει τις απόψεις των προσκεκληµένων µας και φυσικά, οι παρατάξεις και οι σύµβουλοι διατυπώσουν τις δικές τους θέσεις, να καταλήξει σε µία απόφαση, που θα µπορούσε να έχει και τη µορφή έγγραφου ψηφίσµατος, που θα αποκρυσταλλώνει την άποψη του Περιφερειακού Συµβουλίου ως συνηγορία στις θέσεις των τοπικών φορέων».

Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”