Το νέο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και τα μέλη Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας για ανάδειξη νέου προεδρείου του σώματος και νέων μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Αναλυτικά, νέα πρόεδρος εξελέγη η κα Μαρία Γιδά, που προτάθηκε από την παράταξη «Αιγιάλεια Τώρα» του δημάρχου κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, αντιπρόεδρος παρέμεινε ο κ. Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, που προτάθηκε από την παράταξη «Αιγιάλεια Αύριο» του κ. Χρήστου Γούτου και γραμματέας εξελέγη η κα Παναγιώτα Γκρέμου, που προτάθηκε από την παράταξη «Ποιοτική Αιγιάλεια» της κας Βασιλικής Ψυχράμη.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος ευχαρίστησε θερμά για τη συνεργασία τον απερχόμενο πρόεδρο κ. Γιώργο Ντίνο, τον εκ νέου αντιπρόεδρο κ. Παναγιώτη Τσερεντζούλια και τον απερχόμενο γραμματέα κ. Παναγιώτη Μάρκου και ευχήθηκε καλή και εποικοδομητική θητεία στο νέο προεδρείο.

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μετά την προβλεπόμενη διαδικασία της ψηφοφορίας, εξελέγησαν ως μέλη των κάτωθι επιτροπών οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Από την παράταξη “Αιγιάλεια Τώρα” οι κ.κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Διαμάντω Βασιλακοπούλου-Καρτσωνάκη. Από την παράταξη “Αιγιάλεια Αύριο” οι κ.κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, Χρήστος Γούτος. Από την παράταξη “Ποιοτική Αιγιάλεια” η κα Βασιλική Ψυχράμη. Από την παράταξη “Μπροστά για την Αιγιάλεια” ο κ. Γεώργιος Κουβαράς.

Την Επιτροπή συμπληρώνουν οι ορισμένοι από τον δήμαρχο αντιδήμαρχοι κ.κ. Μαρία Σταυροπούλου και Νίκος Καραΐσκος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Από την παράταξη “Αιγιάλεια Τώρα” οι κ.κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος. Από την παράταξη “Αιγιάλεια Αύριο” οι κ.κ. Γεώργιος Γιοβάς και Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος. Από την παράταξη “Ποιοτική Αιγιάλεια” ο κ. Παναγιώτης Μάρκου. Από την παράταξη “Μπροστά για την Αιγιάλεια” η κα Μαρία Ιατροπούλου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόεδρος ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Από την παράταξη “Αιγιάλεια Τώρα” οι κ.κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Γεώργιος Ντίνος. Από την παράταξη “Αιγιάλεια Αύριο” οι κ.κ. Βασίλειος Τομαράς και Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος. Από την παράταξη “Ποιοτική Αιγιάλεια” ο κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος. Από την παράταξη “Μπροστά για την Αιγιάλεια” η κα Μαρία Ιατροπούλου.

Την Επιτροπή συμπληρώνουν οι ορισμένοι από τον δήμαρχο αντιδήμαρχοι κ.κ. Ευστράτιος Βαρδάκης και Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Από την παράταξη “Αιγιάλεια Τώρα” οι κ.κ. Διαμάντω Βασιλακοπούλου-Καρτσωνάκη, Παναγιώτης Ανδριόπουλος. Από την παράταξη “Αιγιάλεια Αύριο” οι κ.κ. Μιχάλης Κυριακόπουλος και Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος. Από την παράταξη “Ποιοτική Αιγιάλεια” ο κ. Παναγιώτης Δημητρακόπουλος. Από την παράταξη “Μπροστά για την Αιγιάλεια” ο κ. Γεώργιος Κουβαράς.