Τοποθετήθηκε κυματογράφος στην θαλάσσια περιοχή του Νότιου Λιμένα Πατρών για την παρακολούθηση της διάβρωσης των ακτών

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου TRITON

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκατέστησε, για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «ΤΡΙΤΟΝ», στις 16 Οκτωβρίου 2019, κυματογράφο στην θαλάσσια περιοχή κοντά στο Νότιο Λιμένα Πατρών. Με τον εγκατασταθέντα μέχρι σήμερα εξοπλισμό (μετεωρολογικοί σταθμοί, παλιρροιογράφοι και κυματογράφος) θα συλλεχθούν χρήσιμα δεδομένα για την παρακολούθηση της εξέλιξης της διάβρωσης.

Σημειώνεται ότι ο Πατραϊκός Κόλπος, λόγω της ποικιλόμορφης τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξής του και της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματός του, έχει επιλεγεί ως πιλοτική περιοχή έρευνας για την δημιουργία του «Παρατηρητηρίου Διάβρωσης των Ακτών» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα «TRITON» ακρωνύμιο του “Development of management Tools and directives for immediate protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems” (δηλαδή “Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγίες για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που πλήττονται από τη διάβρωση στη θάλασσα και δημιουργία κατάλληλων συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου”), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και αποτελεί μία πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας. O συνολικός  προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 858.000 ευρώ με προβλεπόμενη διάρκεια 24 μήνες (Απρίλιος 2018-Απρίλιος 2020). Επικεφαλής Εταίρος είναι η Περιφέρεια Απουλίας και συμμετέχουν ως Εταίροι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ευρώ-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη.