Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας την Τετάρτη 27/7

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» της Δ..K. Αιγίου (παληό Νοσοκομείο) στις είκοσι επτά (27) του μηνός Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αποδοχή πίστωσης από ΕΣΠΑ ποσού 144.636,61 € για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ», χρηματοδότηση ΠΔΕ-ΕΣΠΑ με κωδικό ΟΠΣ 5000887.
 2. Υποβολή πρότασης/ αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 9.ii.1.1.b, Α.Π. 2632/29-6-2016, του Ειδικού Στόχου 9.ii.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii του Θεματικού Στόχου 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020 για την υλοποίηση του έργου (πράξης) με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας».
 1. Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
 2. Εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές.
 3. Άνοιγμα νέου έντοκου λογ/σμού στο Ταχ. Ταμιευτήριο.
 4. Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων που αφορά το έργο : «Επισκευή αναβάθμιση παλιού σχολείου Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας και προμήθεια εξοπλισμού για την μετατροπή του σε δημοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας»
 5. Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων που αφορά το έργο «Επισκευή διαρρύθμιση υφισταμένου κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου ¨Αναγέννησης Ακράτας» και μετατροπή του σε στέγη ιδρύματος ¨Χατζηδάκη-Γκάτσου» στην Τοπική Κοινότητα Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας»
 6. Αναγκαιότητα και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Βενζινοκίνητων και ηλεκτροκίνητων εργαλείων καθώς και εργαλείων ».
 7. Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας φωτογραφικής μηχανής.
 8. Έγκριση αναγκαιότητας για την εκπόνηση της μελέτης «Ανακατασκευή – αισθητική αναβάθμιση πλατείας Αγ. Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιμετρικών οδών αυτής ».
 9. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ».
 10. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέντρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος ΔΕ Συμπολιτείας –Ερινεού ».
 11. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας, με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέντρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος ΔΕ Αιγείρας- Ακράτας ».
 12. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας, με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέντρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος ΔΕ Αιγίου ».
 13. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας, με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέματος ψηλών δέντρων με χρήση γερανοφόρου οχήματος ΔΕ Διακοπτού ».
 14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη Δ.Κ. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για τη στέγαση “Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και φαραγγιού Βουραϊκού ».
 15. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη Δ.Κ. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας για τη στέγαση “Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και φαραγγιού Βουραϊκού».
 16. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 29ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ.ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ».
 2. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρησης της χρήσης των χώρων του Μιχαλακοπούλειου Κληροδοτήματος στο Ε.Κ.Α.ΜΕ/Αμεα Αιγίου.
 3. Στην υπ’ αριθ.97/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αιγιαλείας, περί μετακίνησης ενός (1) κάδου που βρίσκεται στη οδό Μενελάου περιοχής Μυρτιάς Αιγίου.
 4. Στην υπ’ αριθ.101/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αιγιαλείας, περί δημιουργίας παιδικής χαράς στη πλατεία της Δ.Κ. Διακοπτού, Δήμου Αιγιαλείας.
 5. Στην υπ’ αριθ.102/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αιγιαλείας, περί κατεδάφισης δημοτικού κτιρίου (πρώην Αγροτικού Συνεταιρισμού) στην Τ.Κ. Ακράτας, Δήμου Αιγιαλείας.
 6. Στην υπ’ αριθ.103/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αιγιαλείας, περί δημιουργίας παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.108/2015 απόφασης Δ.Σ. Αιγιαλείας, ως προς το σκέλος που αφορά την αντικατάσταση Γραμματέα της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού (Ε.Φ.Δ) του Δήμου Αιγιαλείας.
 8. Χορήγηση θέσης παραγωγού πωλητή στην Λαϊκή Αγορά Αιγίου.
 9. Διαγραφή ποσού από τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για περιπτερούχους για το έτος 2016.
 10. Διαγραφή ποσού από τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ. Κραθίου έτους 2015 σε βάρος του κ. Νταβέλη Παναγιώτη του Αποστόλου.
 11. Διαγραφές χρεώσεων από τέλη ΤΑΠ σε φορολογουμένους της Δ.Ε. Ακράτας.
 12. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε φορολογουμένους της Δ.Ε. Ακράτας.
 13. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στη δικαιούχο κα Ανδρεοπούλου Ειρήνη του Θεοδώρου.
 14. Eπιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον δικαιούχο κ. Αντώνιο Βασιλαντωνόπουλο του Παναγιώτη.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Ντίνος