Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλειας την Τρίτη 19/1

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιάλειας, διά τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Cisco Webex Meetings), σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), θα πραγματοποιηθεί στις δέκα εννέα (19) Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα: 

 1. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας (γάλα)».
 2. Έγκριση Πρακτικού 1 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίαςτου Δήμου Αιγιαλείας (ρούχα)».
 3. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας».
 4. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμούτου Δήμου Αιγιαλείας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης & του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ως προς την ομάδα  των σάκων απορριμμάτων».
 5. Έγκριση Πρακτικού 2 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμούτου Δήμου Αιγιαλείας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης & του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ως προς την ομάδα ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
 6. Έγκριση Πρακτικού 2 Άνοιγμα Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για τη δημιουργία, διαχείριση και εφαρμογή του FAME MODEL του έργου Food Art Movement Energy-The Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020″ MIS 5003628».
 7. Έγκριση Πρακτικού 3 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 8. Έγκριση Πρακτικού 3 Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την «Μεταφορά 50000 τόνων απορριμμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020-2023».
 9. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με την «Απ’ ευθείας ανάθεση μεταφοράς 5.000 τόνων απορριμμάτων του Δήμου στην Πάλερο (Βόνιτσας)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
 10. Έγκριση αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών αντιπλημμυρικών εργασιών στον οικισμό Φασουλέικα, Κοινότητας Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
 11. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού- Συμπολιτείας-Ερινεού».
 12. Έγκριση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας».
 13. Έγκριση οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας επειγουσών εργασιών αντιμετώπισης παράκτιων πλημμυρικών φαινομένων στην Κοινότητα ΡοδοδάφνηςΔήμου Αιγιαλείας».
 14. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες διοδίων και ορισμός υπολόγου.

Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

Δημήτρης Καλογερόπουλος