Συνεδριάζει την Τρίτη 15 Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο Αιγιάλειας

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις δέκα πέντε (15) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 69Α του Ν.4270/2014 και ο-ρισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων.
 2. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Υποτρο-φιών Αναστασίου Αντωνάτου.
 3. Έγκριση έβδομης (7ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δή-μου Αιγιαλείας, έτους 2019.
 4. Έγκριση ενδέκατης (11ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
 5. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονι-σμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγείρας».
 6. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονι-σμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ακράτας».
 7. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονι-σμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Διακοπτού».
 8. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονι-σμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγίου».
 9. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονι-σμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Συμπολιτείας».
 10. Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονι-σμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ερινεού».
 11. Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας», σε εφαρμογή του Ν.4483/ 2017.

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. Αιγιαλείας

Γεώργιος Ντίνος