Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας με 28 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», θα πραγματοποιηθεί στις τριάντα (30) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ή-θελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 2. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύ-δρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.), για το έτος 2020.
 3. Καθορισμός τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 4. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου οχήματος εντός των διοικη-τικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 5. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικη-τικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 6. Καθαρισμός δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 7. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου οχήματος εντός των διοι-κητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 8. Καθορισμός συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιου-σίας (Τ.Α.Π.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 9. Καθορισμός τέλους διαφήμισης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 10. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αι-γιαλείας, για το έτος 2020.
 11. Υποβολή πρότασης προς τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητι-κών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 12. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης υπηρεσίας Κοιμητηρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 13. Καθορισμός τέλους διαμονής παρεπιδημούντων εντός των διοικη-τικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 14. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 15. Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και καθορισμός συντε-λεστών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2020.
 16. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας κατόπιν διαπραγμάτευσης.
 17. Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Γ’ Κατανομή) έτους 2019, στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αιγιαλείας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.
 18. Διαγραφή παραστατικών παρελθόντων ετών από το Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα του Δήμου Αιγιαλείας.
 19. Έγκριση συμψηφισμού του αναλογούντος υπολοίπου προς απόδο-ση ποσού με τυχόν λοιπές οφειλές των οφειλετών της Δ.Ε. Αιγεί-ρας, που θα προκύψουν και θα βεβαιωθούν εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας έως τις 31.12.2019, λόγω αδυναμίας συμψηφισμού του 50% παγίου ύδρευσης έτους 2016 και του αντίστοιχου Φ.Π.Α.13% σε όσους δικαιούχους δεν καταστεί δυνατή η επιστροφή, λόγω μη προσκόμισης εκ μέρους τους IBAN (αριθμού τραπεζικού λογαρια-σμού).
 20. Έγκριση μνημονίου ενεργειών-Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων α-πό την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων Δήμου Αιγιαλείας (4η επικαιροποίηση).
 21. Έγκριση μνημονίου ενεργειών-Σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων α-πό την εκδήλωση χιονοπτώσεων-παγετού Δήμου Αιγιαλείας (4η ε-πικαιροποίηση).
 22. Έγκριση όγδοης (8ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δή-μου Αιγιαλείας, έτους 2019.
 23. Έγκριση δωδέκατης (12ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
 24. Ορισμός τριμελούς Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-Ανακαίνιση του πρώην Ι.Κ.Α. Αιγίου για χρήση από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας».
 25. Ακύρωση έγκρισης κοινόχρηστης οδού σε ιδιοκτησία Παναγιώτη Παναγόπουλου στην Κοινότητα Νεραντζιών της Δ.Ε. Συμπολι-τείας Δήμου Αιγιαλείας.
 26. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας, με μυστική ψηφοφορία.
 27. Μετεγκατάσταση των δημοτικών υπαλλήλων της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας και μεταφορά του συνόλου του Αρχείου του Ι-δρύματος «Μάνος Χατζηδάκις-Νίκος Γκάτσος», στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ακράτας.
 28. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αι-γιαλείας.