Συνεχίζονται πλέον κανονικά τα έργα στην Πλατεία Αιγίου – Δεν εγκρίθηκε από το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο Διεθνής Διαγωνισμός

Από το γραφείο του Δημάρχου Αιγιάλειας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου ανακοινώνονται τα εξής: 

1) Με την υπ. αριθμόν 278/2021 Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για τη μεταφορά των Α.Σ.Α. Ο λόγος που δεν ενέκρινε σε πρώτο βαθμό το Ελεγκτικό Συνέδριο την υπογραφή της σύμβασης, ανάγεται στο γεγονός ότι προβλέφθηκαν ως χώροι μεταφοράς των Α.Σ.Α. δέκα (10) πιθανοί αποδέκτες σε όλη τη χώρα. Θεώρησε το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι έπρεπε να αναφέρεται μόνο ένας (σταθερός και μόνιμος) αποδέκτης, ο οποίος όμως δεν υπάρχει και βρίσκεται σε κάθε στιγμή προσωρινά ανάλογα με τις δυνατότητες αποδοχής τους.

Όταν καθορίζονταν οι όροι της διακήρυξης, ο Δήμος Αιγιαλείας ήταν και είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατόπιν σχετικών αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της πολιτείας, μετέφερε τα απορρίμματα στο εργοστάσιο επεξεργασίας στην Κοζάνη. Η βασικότερη αιτία που είχαμε βιώσει την, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, συσσώρευση απορριμμάτων ανεξέλεγκτα στους δρόμους ήταν το γεγονός ότι δεν καθορίζονταν στο σύνολό τους από την πολιτεία οι χώροι αποδοχής απορριμμάτων του Δήμου μας, η οποία γίνεται κατά καιρούς και τμηματικά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι λόγω της κατάστασης αυτής, από τότε που καθορίστηκαν οι όροι, τα απορρίμματα του Δήμου Αιγιαλείας εναποτέθηκαν σε πέντε (5) διαφορετικούς χώρους υποδοχής.

Προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις, που θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, προβλέφθηκαν δέκα (10) πιθανοί αποδέκτες των απορριμμάτων του Δήμου μας, μια και ο Δήμος μας κάθε φορά εναγωνίως προσπαθεί να εξασφαλίσει αποδέκτη. Η πρακτική αξία στο γεγονός αυτό έγκειται στο ότι όταν τελειώσει ο συμβατικός χρόνος εναπόθεσης των απορριμμάτων σε συγκεκριμένο ΧΥΤΑ, θα καλύπτεται άμεσα μετά την έκδοση απόφασης από τις αρμόδιες αρχές η διαδικασία συνέχισης μεταφοράς απορριμμάτων χωρίς να απαιτείται κάθε φορά επανάληψη χρονοβόρων διαδικασιών, που μπορεί να οδηγήσει στις ζοφερές εικόνες του παρελθόντος και υποβάθμισης της πόλης μας.

Ως προς δε το οικονομικό αντικείμενο είχε προβλεφθεί ρητά ότι η αποζημίωση του αναδόχου θα γίνεται ανά τονοχιλιόμετρο και καθορίστηκε η χαμηλότερη τιμή με ενδεικτικό αποδέκτη την Κοζάνη πράγμα που μείωνε την αρχική τιμή του διαγωνισμού  ΑΝΑ ΤΟΝΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ σε σχέση με πιο κοντινό αποδέκτη, ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Η απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω παραμέτρους, δεν εξετάζει την ουσία των προβλημάτων και τη δυσχέρεια που προκύπτουν στην ουσιαστική εφαρμογή τους και για το λόγο αυτό, όπως προβλέπεται δικονομικά, θα την προσβάλλουμε στο 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Είναι απορίας άξιο πώς αιρετό πρόσωπο προδίκαζε εμμέσως πλην σαφώς στο διαδίκτυο την απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε βάρος του Δήμου, ενώ ήδη η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την υπ. αριθ. 1360/2020 απόφασή της είχε κρίνει τον διαγωνισμό ως εντός των νομοθετικών προβλέψεων. Ίσως κάποιοι θέλουν να επαναληφθεί η εικόνα των απορριμμάτων στους δρόμους και χρησιμοποιούν όλη τους την επιρροή στην κατεύθυνση αυτή, όπως και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν με προσφυγές κλπ. Εμείς όμως, δεν θα το επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση και θεωρούμε ότι το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο θα ανακαλέσει την πάσχουσα σε θέματα ζητημάτων ουσίας απόφαση του κλιμακίου.

Συνεχίζονται πλέον κανονικά τα έργα στην Πλατεία Αιγίου

2) Με το υπ. αριθ. 2/19-5-2021 πρακτικό συνεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, έγινε δεκτή η προσφυγή του Δήμου Αιγιαλείας κατά της υπ. αριθ. 28525/19-3-2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης δυνάμει της οποίας είχε αποδεχτεί ένσταση δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης. Λόγω της ένστασής τους, που αρχικά είχε γίνει δεκτή από τον Συντονιστή με βάση την προσβαλλομένη απόφαση, είχε σταματήσει η πρόοδος των εργασιών στην πλατεία Αγ. Λαύρας – όπως προκύπτει άλλωστε και από την ειδική όχληση του αναδόχου. Κατόπιν αυτής της θετικής εξέλιξης, ακυρώθηκε η απόφαση του Συντονιστή που εμπόδιζε την πρόοδο των εργασιών λόγω της ενστάσεως των ανωτέρω και επιτέλους, αφού ξεπεράσαμε τα «εσωτερικά εμπόδια», θα προχωρήσουμε ανεμπόδιστα, πλέον, στην ολοκλήρωση του έργου που είναι ηλίου φαεινότερο για ποιους λόγους καθυστερούσε.

Η μικροπολιτική συμπεριφορά σε βάρος της δημοτικής αρχής, όπως εκφράστηκε με το ζήτημα του προϋπολογισμού, με ενστάσεις κατά της ουσιαστικά ανάπτυξης ενός έργου και με εμπνευσμένες αναρτήσεις που προδικάζουν αρνητικό αποτέλεσμα σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως τα απορρίμματα, καταδεικνύουν ότι κάποιοι δεν θέλουν την ανάπτυξη του Δήμου αλλά την πλήρη απαξίωση του, ώστε να ικανοποιήσουν την ματαιοδοξία τους. Δεν θα τους το επιτρέψουμε και θα συνεχίσουμε σε όλα τα μέτωπα για μια Αιγιάλεια απαλλαγμένη από τις νοοτροπίες του παρελθόντος, καθώς μοναδικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη και η ευημερία του τόπου μας. Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει το έργο της παρά τα εμπόδια των παραγοντέων, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα δρούσαν ανεξέλεγκτα σε βάρος της προόδου της πόλης μας.