Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα τον κορωνοϊό

Συ­νέρ­χε­ται ε­κτά­κτως το α­πό­γευμα της Δευ­τέ­ρας 16ης Μαρτίου 2020 η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, της 163ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, προ­κει­μέ­νου να α­σχο­λη­θεί με θέ­ματα υ­γείας σχε­τι­ζό­μενα με τις τε­λευ­ταίες ε­ξε­λί­ξεις της ε­πι­δη­μίας του νέου κο­ρω­νο­ϊού (Covid-19).