Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιάλειας με τηλεδιάσκεψη

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας,  θα πραγματοποιηθεί στις εννέα (9)  Ιουνίου  2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00΄ μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  για  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 • Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση Κοινοτικού καταστήματος Μυρό-βρυσης
 • Επί της υπ’ αριθ. 27/21 απόφασης Κοινότητας ΑΙΓΙΟΥ της Δ.Ε. Αιγίου του Δ. Αιγιαλείας περί εξοπλισμού και συντήρησης  ακτών ενόψει  νέας κολυμβητικής περιόδου έτους 2021
 • Επί των υπ’ αριθ. 52/21 & 53/21 αποφάσεων Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας του Δ. Αιγιαλείας περί χορήγησης άδειας απλής χρήσης αιγιαλού με την διαδικασία της δημοπρασίας ( σχετ. αιτήσεις κ.κ. Άγγ. Λινάρδου και Σοφίας κυρίκου)
 • Επί της υπ’ αριθ. 29/21 απόφασης Κοινότητας ΑΙΓΙΟΥ της Δ.Ε. Αιγίου του Δ. Αιγιαλείας περί κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
 • Επί της υπ’ αριθ. 30/21 απόφασης Κοινότητας ΑΙΓΙΟΥ της Δ.Ε. Αιγίου του Δ. Αιγιαλείας περί τοποθέτησης προστατευτικού κιγκλιδώματος στην ανατολική είσοδο – έξοδο του 2ου Γενικού – Λυκείου Αιγίου.
 • Διαμόρφωση δημοτικού ακινήτου στην Κοιν. Ροδιάς της Δ.Ε. Διακοπτού του Δ. Αιγια-λείας σε χώρο στάθμευσης οχημάτων
 • Επί της αριθ. 13/2021 απόφαση Κοινότητας Ακράτας της Δ.Ε. Ακράτας του Δ. Αιγιαλείας περί εποχιακής πεζοδρόμησης της οδού Σεραφείμ
 • Επί της αριθ. 5/2020 απόφαση Κοινότητας Λόγγου της Δ.Ε Συμπολιτείας του Δ. Αιγιαλείας περί πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού «ΠΟΣΕΙ-ΔΩΝΟΣ» για την θερινή περίοδο
 • Επί της αριθ. 1/2021 απόφασης της Κοινότητας Τράπεζας της Δ.Ε. Ακράτας περί απαγόρευσης στάθμευσης στο δρόμο από Π.Ε.Ο έως παρα-λία Τράπεζας ( Πούντα)
 • Δημιουργία διαβάσεων και τοποθέτηση πινακίδων στην Κοινότητα Καμαρών (σχολικά συγκροτήματα, γήπεδο- σχετ. απόφ. 3/21 Κ. Καμαρών)
 • Τοποθέτηση κατόπτρου ( καθρέπτη) στην Κοινότητα Σαλμενίκου της Δ.Ε Ερινεού (απόφ. 3/21 Κ. Σαλμενίκου)
 • Περί ανάκλησης χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ Μαρίας – Ντίνας Καργάδου στην οδό Μητροπόλεως 55 ( σχετ. απόφ. 130/13 Δ.Σ.)
 • Εξέταση αιτήματος καταστηματαρχών & ιδιοκτητών ακινήτων επί της οδού Μητροπόλεως της Κοινότητας Αιγίου για την ακύρωση της απόφαση της Ε.Π.Ζ, περί της προσωρινής πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Μητροπόλεως μεταξύ των οδών Μελετοπούλων και Ρωμανιώλη.
 • Εξέταση αιτήματος Ανδρικοπούλου Βασιλικής περί ακύρωσης της απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την προσωρινή πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Μητροπόλεως μεταξύ των οδών Μελετοπούλων και Ρωμανιώλη της Κοιν. Αιγίου.
 • Εξέταση αιτήματος Βασίλειου Κωσταρίδη σχετικά με την λειτουργία (ηχορύπανση) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δρα-στηριοποιούνται στο τμήμα της οδού Μητροπόλεως μεταξύ των οδών Μελετοπούλων και Ρωμανιώλη στην Κοινότητα Αιγίου.
 • Στην αίτηση κας Κων/νας Μουραφέτη για λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην πλατεία της Παραλίας Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε. Ακράτας του Δ. Αιγιαλείας (σχετ. απόφ.  45/21 Κοιν. ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ).
 • Επί της αριθ. 3/2021 απόφαση της Κοινότητας Αιγείρας περί τοποθέτησης τεσσάρων μικρών κάδων απορριμμάτων
 • Εξέταση αιτήματος για την κοπή ή μη δέντρων επί κοινόχρηστου δημοτικού χώρου επί της συμβολής των οδών Ι. Μεσσηνέζη 10 & 1ης Μάη στην Κοινότητα Αιγίου (απόφ. 32/21 Κ. Αιγίου)
 • Εξέταση αιτήματος για την κοπή ή μη δύο δέντρων ( πεύκων) επί του πάρκου και της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της Κοιν. Αιγίου (απόφ. 33/21 Κ. Αιγίου)
 • Εξέταση αιτήματος για την κοπή ή μη 15 δέντρων ( πεύκων) στην περιοχή «Μπούφαλο» στην Κοινότητα Αιγίου (απόφ. 34/21 Κ. Αιγίου)
 • Εξέταση αιτήματος κ. Σ. Δελούκα για την κοπή ή μη δέντρων επί της οδού Κανελλοπούλου της Κοινότητας Ακράτας ( απόφ. 8/21 Κ. Ακράτας)
 • Επί της αριθ.52/2021 απόφασης Συμβουλίου Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων, περί μετακίνησης κάδου απορριμμάτων.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτριος Καλογερόπουλος